Taken

Het opbouwen, onderhouden en coördineren van een acuut zorgnetwerk is de belangrijkste taak van het NAZB.

 

Netwerk en kenniscentrum

Om contacten en het uitwisselen van kennis en expertise in de regio te bevorderen, organiseert het NAZB geregeld bijeenkomsten en symposia. Aan de hand van de traumaregistratie vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Het NAZB ziet het als zijn taak om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en uit te voeren om de kwaliteit van de zorg rondom de acute patiënt te optimaliseren.

 

Traumazorg

Traumazorg vraagt om 24-uurs beschikbaarheid van een groot aantal zorgaanbieders. Het NAZB maakt afspraken over samenwerking met alle ketenpartners die een rol vervullen bij de hulp aan ongevalsslachtoffers en zorgt voor een optimaal ingericht traumazorgnetwerk. Daarbij maakt het NAZB gebruik van inzichten uit de traumaregistratie. De traumaregistratie is als wettelijke taak belegd bij de traumacentra. Het NAZB coördineert deze registratie in Brabant en zorgt voor een periodieke terugkoppeling naar de ziekenhuizen in de regio.

 

ROAZ

Sinds eind 2006 bestaat een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. Het ROAZ draagt bij aan continue borging en verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van acute zorg. Ketenpartners als ziekenhuizen, ambulancehulpverlening, huisartsen, verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD werken samen binnen het ROAZ.

 

Crisisbeheersing & OTO

Door zorginstellingen te ondersteunen in de ontwikkelingen ten aanzien van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM), en laten denken in risicomanagement en crisisbeheersing draagt het NAZB bij aan een goede voorbereiding op leveren van zorg aan de acute zorgpatiënt tijdens bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden zoals zorg leveren in opgeschaalde situaties of tijdens situaties die de bedrijfscontinuïteit bedreigen, vergen een goede planvorming en voorbereiding van de zorginstellingen. Door medewerkers van zorginstellingen op te leiden, te trainen en te laten oefenen maakt de zorgsector een kwaliteitsslag in de voorbereiding op rampen en crises. Het NAZB heeft een coördinerende taak in deze professionaliseringsslag binnen de Brabantse zorginstellingen.

Print