Expertgroep acute obstetrie

Zwangere vrouwen en pasgeborenen moeten in een acute situatie 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen rekenen op goede zorg. Een acute situatie kan zich voordoen tijdens de zwangerschap, de bevalling, na de bevalling of de neonatale periode. In deze situaties is het belangrijk dat de samenwerking tussen betrokken zorgverleners zo goed mogelijk geregeld is zodat moeder en/of kind de juiste zorg ontvangen. Deze zorg is bij uitstek ketenzorg.

Taken expertgroep

De taken van de expertgroep acute obstetrie zijn:

  • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
  • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
  • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen;
  • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
  • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant.

 

De voorzitter van de expertgroep is Martina Porath, gynaecoloog in het MMC. Aan de expertgroep nemen vertegenwoordigers van ketenpartners uit heel Brabant deel:

  • verloskundigenzorg, zowel 1e als 2e lijn;
  • ambulancezorg (Regionale Ambulance Voorziening en de Meldkamer Ambulance Zorg);
  • gynaecologen en kinderartsen uit alle ziekenhuizen in Brabant.

 

Thema's

De thema’s besproken in de expertgroep vloeien voort uit zowel landelijke als regionale ontwikkelingen.

 

Module LPZ geboortezorg (2023)

Binnen het project Landelijk Platform Zorg coördinatie (LPZ) is er een landelijke module voor de geboortezorg om inzicht te geven in de verloskundige capaciteit. De verloskundigen in Brabant werken met het LPZ geboortezorg dashboard. Met een dashboard heeft de verloskundige direct een overzicht in plaats van dat de verloskundige elk ziekenhuis moet bellen om deze informatie uit te vragen. Dat scheelt tijd die besteed kan worden aan de zorg voor de zwangere cliënt. Het voordeel van de LPZ module is het realtime inzicht in capaciteit door de koppeling met het elektronisch patiëntendossier en de beschikbaarheid van alle landelijke data.

 

Terugkijken webinar geboortezorg 22 mei 2022

 

Regionale noodtoelatingsovereenkomst Verloskunde (2023)

Meestal begeleidt een eerstelijns verloskundige een poliklinische bevalling in het ziekenhuis die in haar directe werkgebied ligt. Soms komt het voor dat de verloskundige met een cliënt niet terechtkan in het ‘reguliere’ ziekenhuis door piekdrukte of capaciteitsproblemen. In zulke situaties moet de verloskundige uitwijken naar een nabijgelegen ziekenhuis elders in de regio. Samen met ziekenhuisjuristen en teammanagers geboortezorg stelde de expertgroep acute obstetrie voor deze situatie een regionale noodtoelatingsovereenkomst verloskunde op. Naast deze overeenkomst stelde elk ziekenhuis een checklist op met daarin veiligheidsinstructies van de verloskamers om de veiligheid en kwaliteit van de verloskundige zorg te borgen.

 

Vullingsbeleid bij fluxus postpartum en bloedverlies tijdens de tweede helft van de zwangerschap

Het afstemmen van het vullingsbeleid bij fluxus postpartum en bloedverlies tijdens de tweede helft van de zwangerschap gehanteerd door verloskundigen/gynaecologen en het ambulancepersoneel.

 

Checklist acuut bedreigde natte neonaat thuis

De expertgroep acute obstertie heeft een checklist ontwikkeld om de ketenzorg rond de acuut bedreigde natte neonaat thuis te optimaliseren. Op de checklist is ruimte voor gedetailleerde informatie over het kind, de zwangerschap en bevalling en kan bij zowel een telefonisch als schriftelijke overdracht gebruikt worden.

 

SBARR communicatie: overdracht vanuit de verloskundige

Het formulier “SBARR communicatie: overdracht vanuit de verloskundige” biedt de verloskundige handvatten in overdrachtssituaties met betrekking tot moeder en/of kind.

 

Adviseur NAZB

Babs Rovers