Expertgroep acute neurologie

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 mensen een beroerte of in medische termen een Cerebro Vasculaire Accident (CVA). Meer mannen dan vrouwen maken een beroerte door en de kans op een beroerte neemt toe als mensen ouder worden. Bij personen jonger dan 55 jaar komen beroertes relatief weinig voor. 

Bij (een vermoeden van) een CVA is het van belang om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan, want bij een herseninfarct geldt dat hoe sneller de behandeling plaatsvindt hoe meer kans er is op herstel. Daarom worden patiënten met een acuut CVA per ambulance met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht waar intraveneuze trombolyse plaats kan vinden. In deze situaties is het belangrijk dat de samenwerking tussen betrokken zorgverleners zo goed mogelijk geregeld is.

 

IAT-centra

Wanneer blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor de behandeling intra-arteriële trombectomie (IAT), dan wordt de patiënt per ambulance met spoed vervoerd naar het dichtstbijzijnde IAT-centrum. Hiervoor heeft de focusgroep een regionaal protocol inrichting acute beroertezorg opgesteld.

In de ROAZ-regio Brabant verlenen drie ziekenhuizen 24 uur per dag, 7 dagen in de week IAT-zorg:

 • Amphia te Breda;
 • Catharina Ziekenhuis te Eindhoven;
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg.

 

Taken expertgroep

De taken van de expertgroep acute neurologie zijn:

 • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
 • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
 • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen;
 • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant.

 

De voorzitter van de expertgroep is drs. Julia van Tuijl, neuroloog in het ETZ te Tilburg. Aan de expertgroep nemen vertegenwoordigers van diverse Brabantse ketenpartners deel:

 • huisartsenzorg, waaronder huisartsen;
 • ambulancezorg, waaronder Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulance Zorg;
 • ziekenhuizen waaronder neurologen;
 • samenwerkingsverbanden waaronder coördinator CVA-keten. 

 

Adviseur NAZB

Babs Rovers