Antibioticaresistentie

In 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opdracht gegeven voor de vorming van netwerken antibioticaresistentie (ABR) in Nederland. Voor de afbakening van deze netwerken zijn de Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)-regio’s als uitgangspunt genomen. Amphia is voor ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant aangewezen als regievoerder.

 

De essentie van het netwerk is het ontwikkelen van regionaal coherent ABR preventie- en bestrijdingsbeleid dat diverse domeinen (curatieve zorg, langdurige zorg, openbare bevolking) omvat. Hoewel dit netwerk apart van het acute zorgnetwerk wordt vormgegeven, is er in Noord-Brabant voor gekozen om de bestuurlijke verankering van het ABR Zorgnetwerk te laten plaatsvinden in het strategisch ROAZ.

 

ABR- Zorgnetwerk

De taken van het ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant richten zich op:

 • Inzicht krijgen waar in de regio risico’s op het gebied van antibioticaresistentie zich bevinden;
 • Netwerkpartners met elkaar in contact brengen op het gebied van infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie;
 • Surveillance van Bijzonder Resistente Micro-organismen en komen tot regionale afstemmening van uitbraakmanagement;
 • Versterken van infectiepreventie in de zorgketen antibiotic stewardship;

 

De speerpunten voor het ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant zijn:

 • infectiepreventie
 • antibiotic stewardship
 • transparantie van de problematiek door antibioticaresistentie
 • communicatie

 

Er is een stuurgroep die voor bestuurlijke inbedding zorgt. De voorzitter is de bestuurder van Amphia. Naast de stuurgroep is er een Regionaal Coördinatie Team opgezet dat uitvoering geeft aan de elf taken waarmee het zorgnetwerk belast is en waaraan de volgende professionals deelnemen: arts-microbioloog, internist-infectioloog, arts maatschappij & gezondheid, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, deskundige infectiepreventie, epidemioloog/datamanager. Daarnaast wordt inhoudelijk nauw samengewerkt met Limburg omdat zij net zoals de provincie Noord-Brabant te maken hebben met een grote intensieve veehouderij binnen de grenzen van de regio en grensoverschrijdend patiënten verkeer.

 

Ontwikkelingen

 • In de nabije periode houdt het ABR Zorgnetwerk zich bezig met de volgende taken en activiteiten:
 • bijeenkomst voor medisch microbiologische laboratoria en afdelingen infectiepreventie ziekenhuizen;
 • de werkgroep voor transmurale werkafspraken opzetten;
 • de werkgroep voor het draaiboek vancomycine-resistente enterokok (bacterie) in het ziekenhuis opzetten;
 • communicatie waaronder de nieuwsbrief en de website;
 • een prevalentieonderzoek naar infecties voorbereiden in verpleeghuizen.

 

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op www.rezisto.nl