Regionale expertgroep crisisbeheersing & OTO ziekenhuizen & RAV'en

Al jaren werken Brabantse ziekenhuizen & RAV'en samen binnen de regionale expertgroepen crisisbeheersing & OTO. In dit platform komen alle adviseurs crisisbeheersing/integrale veiligheid van ziekenhuizen en RAV'en bijeen om over een breed scala aan onderwerpen rondom crisisbeheersing van gedachten te wisselen en gezamenlijk tot producten te komen. Vertegenwoordigers van de Brabantse GHOR-bureaus en NAZB sluiten daarbij aan. 

NAZB faciliteert de regionale expertgroep door zorg te dragen voor locatie, agenda, verslaglegging en advies en ondersteuning bij het voorbereiden van de diverse thema’s. Op behoefte sluiten adviseurs vanuit andere ketenpartners aan.

 

Doelen regionale expertgroep 

 • delen van informatie, kennis en expertise door van elkaar te leren;
 • deelnemers ondersteunen bij hun werkzaamheden;
 • samenwerking bevorderen, bundelen van krachten en versterken netwerk;
 • voorbereiding op bijzondere omstandigheden verbeteren (zowel zorginstelling als keten).  

 

Taken en rollen regionale expertgroep

 • delen van best practices en lessons learned binnen ziekenhuizen;
 • bespreken en informeren over landelijke en regionale ontwikkelen ten aanzien van integrale planvorming bijzondere omstandigheden & OTO;
 • initiatieven planvorming bespreken binnen ziekenhuizen;
 • bespreken voortgang OTO-jaar: planning oefencyclus (afstemmen waarnemerscapaciteit) en planning & control OTO-stimuleringsprogramma;
 • inventariseren gezamenlijke ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden tot  samenwerking (in projectvorm of anders);
 • samen (door)ontwikkelen en/of toetsen van beleid en producten.

 

Thema’s 

De thema’s vloeien voort uit zowel landelijke als regionale ontwikkelingen. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • de inrichting van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op alle typen crises en incidenten;
 • welke principes vanuit breinleren je kunt toepassen bij de voorbereiding en evaluatie van OTO-activiteiten;
 • hoe je door realistisch oefenen je medische behandelcapaciteit kunt bepalen;
 • hoe je opleiden, trainen oefenen innovatiever en aantrekkelijker aanbiedt in een omgeving waarin tijd en capaciteit een knelpunt is;
 •  regionale planvorming;
 • evacuatie zorginstellingen;
 • risicobeheersing en zorgcontinuïteit;
 • terrorismegevolgbestrijding (TGB);
 • regionale gewondenspreiding/incidenten met veel slachtoffers.

 

Producten

Voorbeelden van eerder ontwikkelde producten zijn:

 • handreiking planvorming & OTO (opvolger ‘7-stappen model’)
 • kwalificatieprofielen voor waarnemers bij oefening en diverse waarnemersformulieren
 • uitgewerkte (slachtoffer)casuïstiek voor oefeningen
 • handreiking ‘een OTO-plan maken’
 • leergang BCM implementeren voor zorginstellingen

 

Adviseur NAZB

Patricia van Roessel