Missie en visie

Missie

‘De patiënt met een acute zorgbehoefte krijgt zo snel mogelijk op de juiste plaats de best passende zorg in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners uit de regio’

 

Acute zorgbehoefte

We spreken van een acute zorgbehoefte wanneer de patiënt of zijn behandelaar vindt dat onmiddellijk behandeling nodig is. Er is er sprake van een levensbedreigende situatie of van een situatie waarbij uitstel van hulp ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid.

 

Zo snel mogelijk

We vinden het van groot belang dat de acute zorg voor iedereen binnen de gestelde tijdsnormen toegankelijk is. We streven daarbij naar een 7x24 uur systeem waarin duidelijk is naar welke zorginstelling de patiënt op basis van zijn zorgbehoefte vervoerd kan of moet worden.

 

Best passende zorg

Patiënten met een acute zorgvraag hebben recht op de beste zorg. Wij streven ernaar om samen met het netwerk te zorgen voor de best passende zorg op het juiste moment op de juiste plek.

 

Visie

‘Wij zorgen voor een optimale acute zorgketen door lacunes in de keten op te sporen, door goede afstemming en samenwerking tussen ketenpartners en door het delen van kennis in het netwerk’

 

Lacunes opsporen

Samen maken we de zorg beter. Dat betekent ook kritisch zijn naar ons eigen functioneren. Met de acute zorgpartners signaleren en voorkomen we knelpunten in de keten van de acute zorg en lossen we deze knelpunten sneller op.

 

Afstemmen en samenwerken

Als je elkaar kent, werk je beter samen. Dat is altijd het uitgangspunt. We richten ons daarom op de verbinding van de afzonderlijke schakels in de keten van acute zorg en bevorderen afstemming en samenwerking. We werken voor en met onze ketenpartners om de kwaliteit van acute zorg te verbeteren. Het ROAZ-programma biedt hieraan een extra impuls.

 

Delen van kennis

We dragen er zorg voor dat kennis die binnen het netwerk aanwezig is of opgedaan wordt beschikbaar wordt gesteld aan alle ketenpartners. Daarnaast betrekken we elkaar bij onze innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek, zowel regionaal als landelijk.

 

Kerntaken

  • samenwerken met professionals in de acute zorgketen door het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling en het maken van samenwerkingsafspraken;
  • met het netwerk (regionaal) beleid ontwikkelen op het gebied van traumazorg, traumaregistratie, acute zorg, crisisbeheersing en opleiden, trainen, oefenen (OTO);
  • diensten aanbieden en kennis delen die de kwaliteit van acute zorg verhoogt, zoals het doen van wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van symposia en bijeenkomsten;
  • initiëren en regisseren van projecten op het gebied van acute zorg, communicatie en samenwerking;
  • verzamelen van gegevens en kwaliteitsindicatoren in kaart brengen;
  • patiëntenregistratie met als doel kwaliteit van zorg voor de acute patiënt te verbeteren;
  • signaleren van knelpunten, ontwikkelingen en witte vlekken in bereikbaarheid, patiëntenstromen en kwaliteit van de acute zorg;
  • innoveren op het terrein van acute zorg.