Trauma en acute zorg

De patiënt met een acute zorgbehoefte krijgt zo snel mogelijk op de juiste plaats de best passende zorg in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners uit de regio. Door afspraken te maken en werkwijzen te uniformeren tussen betrokken ketenpartners streven we ernaar de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorgketen te optimaliseren.

Binnen de traumazorg en acute zorg vindt afstemming plaats over de organisatie en (medische) inhoud van de acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen zoals: traumazorg, acute verloskunde, acute psychiatrie, acute cardiologie en acute neurologie (beroertezorg). Dit krijgt vorm in het Regionaal Trauma Overleg (RTO), ketenbrede focus-, werkgroepen en andere overlegvormen waar vertegenwoordigers van de verschillende Brabantse ketenpartners aan deelnemen. Adviseurs verbonden aan het NAZB ondersteunen deze gremia.  

 

Specifieke taken van deze gremia zijn onder andere:

 • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
 • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren
 • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen;
 • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant

Regionale expertgroepen

 


Regionaal Trauma Overleg

Jaarlijks worden bijna 75.000 ongevalsslachtoffers in Nederland in het ziekenhuis opgenomen, waarvan ongeveer 10.000 in de Brabantse ziekenhuizen. De aard van het ongeval kan heel divers zijn, zoals een verkeersongeval, brand, val in of rondom huis of geweldpleging. Letsel als gevolg van een ongeval (trauma) kan grote gevolgen hebben, vooral zowel patiënt, omgeving als maatschappij.

Traumazorg is de medische hulp die verleend wordt aan de patiënt met één of meerdere letsels en omvat de hele acute zorgketen: van ongeval tot en met het gehele herstelproces. Om de kwaliteit van de traumazorg in Brabant te optimaliseren is het Regionaal Trauma Overleg opgezet. Hier nemen traumachirurgen van de Brabantse ziekenhuizen aan deel. De voorzitter van het RTO is Stefan van Zutphen, traumachirurg in ETZ. Vicevoorzitter is dr. Dagmar Vos, traumachirurg in Amphia.

 

Belangrijke rollen of taken van het Regionaal Trauma Overleg (RTO) zijn:

 • de regionale traumazorg verbeteren;
 • afspraken maken over patiëntenstromen binnen de traumazorg;
 • procedures opstellen voor en uitvoering van visitatiebeleid traumazorg;
 • bevorderen van kennis en samenwerking binnen de traumaketen.

 

Thema's

 • triage;
 • visitaties en trauma-levelindeling;
 • casuïstiek;
 • traumaregistratie en onderzoek.

 

Adviseur NAZB

Mariska de Jongh en Nanne Jansen