Registratie en onderzoek

Alle ziekenhuizen en ambulancediensten in Nederland nemen deel aan de Landelijke Traumaregistratie. NAZB coördineert de Regionale Traumaregistratie. Onderzoek is een belangrijke pijler. Zo doen we onderzoek naar belangrijke uitkomstmaten voor traumazorg, zoals overleving en herstel na een ongeval. Het doel is enerzijds inzicht te krijgen in de gevolgen van letsel en anderzijds de kwaliteit van zorg te meten, vergelijken en verbeteren. 

 

Traumaregistratie

Om het inzicht in de omvang en gevolgen van ongevallen te vergroten én de kwaliteit van zorg te verbeteren, is de regionale en landelijke traumaregistratie opgezet.

Van alle opgenomen traumapatiënten worden verschillende gegevens vastgelegd, zoals leeftijd en geslacht van de patiënt, de wijze van vervoer naar het ziekenhuis, tijdstip van het ongeval, letsels die de patiënt als gevolg van het trauma heeft opgelopen en de opnameduur. Al deze gegevens van de verschillende traumaregio’s worden, zoals vastgelegd in de wet, verzameld in de Landelijke Traumaregistratie (LTR). NAZB coördineert de traumaregistratie in Brabant, ondersteunt de ziekenhuizen bij het coderen en invoeren van de gegevens, controleert de kwaliteit van de registratie en zorgt zo nodig voor de aanlevering van de gegevens aan de LTR.

 

Coördinator Traumaregistratie

Nanne Jansen


Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen van letsel en om de kwaliteit van zorg te meten, vergelijken en verbeteren. Met behulp van onder andere de traumaregistratie kunnen we dit onderzoek doen.

NAZB heeft een aantal (overlappende) onderzoeksterreinen:


Epidemiologie

Op basis van de traumaregistratie wordt inzicht gegeven in de omvang en ernst van ongevalsslachtoffers in Brabant. Ook worden patiëntenstromen en geleverde zorg in kaart gebracht. Jaarlijks brengt NAZB een factsheet uit waarin een patiëntengroep nader belicht wordt aan de hand van de gegevens uit de traumaregistratie.

 

Factsheets

 

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de traumazorg wordt onder andere gemeten aan de hand van gegevens over verwachte en werkelijke sterfte van traumapatiënten. NAZB onderzoekt hoe de ziekenhuissterfte van traumapatiënten tussen bijvoorbeeld verschillende ziekenhuizen of behandelingen op een zo eerlijk mogelijke wijze vergeleken kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen in samenstelling van de traumapopulatie. De traumaregistratie vormt hiervoor de basis.

 

Gezondheid en herstel

Om de uitkomst van traumazorg in zijn geheel goed op waarde te kunnen schatten, besteedt NAZB de komende jaren aandacht aan het meten van ongewenste (neven)effecten als gevolg van het trauma of behandeling en de mate van gezondheid, herstel en kwaliteit van leven. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens die al voor andere doeleinden worden gemeten, zoals operatie- of complicatiegegevens.

 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt en onderzoek gedaan naar een zo efficiënt en patiëntvriendelijk mogelijke manier om patiënt gerapporteerde uitkomsten te meten. Denk aan het afnemen van vragenlijsten met behulp van Computer Adaptief Testen. Daarbij worden vragenlijsten aanzienlijk korter doordat met slimme technologie de vraag geselecteerd wordt aan de hand van het antwoord op de vorige vraag.

 

Zorgpad ouderen met niet-specifieke klachten

Een groot deel van de spoedzorg populatie is 65 jaar of ouder. Vaak is bij deze oudere patiënten sprake van complexe zorg, veel medicatiegebruik en comorbiditeit. 10 tot 20 procent van de oudere patiënten presenteert zich met niet-specifieke klachten (NSK) op de SEH, zoals onverklaarbaar vallen of algehele malaise. Het ontbreken van een diagnose bij aankomst op de SEH levert een verhoogd risico op een slechte uitkomst op.


Implementatie van het zorgpad

In dit onderzoek wordt gekeken of met de implementatie van het zorgpad de zorguitkomsten van deze oudere patiënten verbeteren, het zorgproces op de SEH efficiënter kan worden ingericht en of daarmee de doorlooptijd op de SEH wordt verkort.


Onderzoeksverband

Het zorgpad ouderen NSK wordt in onderzoeksverband uitgevoerd bij het MMC en Anna ziekenhuis. Het zorgpad bestaat onder andere uit de APOP-screening inclusief bijbehorende acties, diagnostiek volgens NSK protocol en procesbewaking op de SEH. In 2024 wordt de inclusie van deze interventiegroep afgerond en worden de uitkomsten, zoals opnameduur, mortaliteit en patiënttevredenheid, vergeleken met de controlegroepen die verworven zijn binnen deze ziekenhuizen. Resultaten worden in internationale tijdschriften gepubliceerd. Afhankelijk van de resultaten wordt er een advies uitgebracht om het zorgpad ouderen NSK al dan niet in de regio te implementeren.

 

Publicaties

Alle wetenschappelijke bijdragen van NAZB zijn te vinden op PubMed. Via deze link kom je direct bij alle publicaties.

 

Quality of life, physical limitations and psychological complaints in severely injured trauma patients

Ernstig gewonde patiënten hebben op de langere termijn een verlaagde kwaliteit van leven. Dat geldt met name voor patiënten die na hun ongeval psychische klachten hadden. De letselernst en het type letsel, bleken minder relevant. Dat concludeert oud-medewerker van NAZB Katinka van Delft-Schreurs in haar promotieonderzoek over kwaliteit van leven na een ernstig ongeval. Lees haar proefschrift.

 

Klinisch epidemioloog NAZB

Mariska de Jongh en Nanne Jansen