Regionaal Overleg Acute Zorgketen

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Het doel hiervan is de acute zorg te borgen en te verbeteren. Het NAZB coördineert het ROAZ voor Noord-Brabant.

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Want alleen dan kunnen we onze patiënten goede zorg bieden. Kennis in hoe we werken en wie welke verantwoordelijkheid draagt, is daarom essentieel.


ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken ketenpartners betrokken bij de acute zorg in Brabant in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Zo zorgen we met alle acute zorginstellingen dat de patiënt die acuut zorg nodig heeft zo snel mogelijk de juiste en best passende zorg krijgt in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners in de regio. NAZB coördineert het ROAZ-programma en heeft de taak om de samenwerking met ketenpartners te versterken. 

 

Wetgeving

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die zorgaanbieders verplicht hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz. Binnen de Wkkgz zijn de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en bijbehorende ministeriële regeling (minREG) opgenomen. De AMvB en minREG gaan over (de taken van) het ROAZ en de besluitvorming die zorgaanbieders moeten volgen als zij overwegen het aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie te sluiten.

 

Taken en verantwoordelijkheden van het ROAZ

Het ROAZ heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden:

 

 • de bereikbaarheid van de acute zorg in de regio borgen volgens de normen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • maatregelen nemen die de druk op de acute zorgketen beperken met het oog op de beschikbaarheid van de acute zorg in de regio;
 • de beschikbaarheid van de acute zorg in de regio borgen, ook tijdens piekperiodes, zoals tijdens het griepseizoen en vakantieperiodes en bij crises en rampen;
 • inzicht bieden in welke zorgverleners in de regio welke specifieke competenties, expertises en faciliteiten hebben voor het bieden van acute zorg aan cliënten met specifieke ziektebeelden;
 • de informatie die zorgaanbieders in de regio beschikbaar stellen over de specifieke competenties, expertise en faciliteiten die zij hebben voor het bieden van acute zorg aan cliënten met specifieke ziektebeelden;
 • de informatie die zorgaanbieders met elkaar te delen om een beeld te krijgen van de actuele situatie met betrekking tot acute zorg en beschikbare intensive care-capaciteit in de regio;
 • inzicht bieden in de opleidingsinspanningen van zorgaanbieders, voortbordurend op capaciteitsvraagstukken in de regio;
 • crisisplannen up-to-date houden van zorgaanbieders in de regio.

 

Tien zorgnetwerken 

In Nederland zijn tien regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een van de tien door het ministerie van VWS aangewezen, traumacentra. De tien regionale netwerken acute zorg vormen samen het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De traumacentra hebben conform de AMvB de regierol voor het initiëren van het ROAZ.

 

Traumacentrum

NAZB is verbonden aan het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), traumacentrum voor de regio Brabant. NAZB heeft de taak om het ROAZ te coördineren.

 

ROAZ-structuur in Brabant

In onderstaand organogram ziet u hoe het ROAZ is georganiseerd.

 

Aanpassing ROAZ-structuur per 1 januari 2023

Het Dagelijks Bestuur ROAZ gaf organisatieadviesbureau SeederDeBoer in 2022 opdracht om een aanpak te maken voor de verdere ontwikkeling van een gedragen, passende en toekomstbestendige structuur voor ROAZ Brabant. Na een zorgvuldig traject waarin input van alle ketenpartners is meegenomen, stelde het DB ROAZ de structuur op 22 december 2022 vast. Vanaf 2023 werkt NAZB aan de implementatie ervan in de regio. Meer informatie over de achtergrond van dit traject, lees je in dit nieuwsbericht

 

VVT-sector

In de ROAZ-structuur krijgt de VVT-sector een vaste plek in het intersectoraal overleg en de sectorale overleggen, zowel op strategisch als tactisch niveau. Zoals voor alle sectoren neemt 1 vertegenwoordiger deel aan het DB ROAZ (Annet Boekelman (Mijzo)) en 2 vertegenwoordigers aan het Tactisch Kernteam. Daarnaast wordt een sectoraal overleg ROAZ-VVT ingericht waarin de 5 RONAZ-bestuurders de VVT-sector vertegenwoordigen:

 

 1. Miranda de Vries (Zorggroep Elde Maasduinen)
 2. Eppie Fokkema (Archipel Zorggroep)
 3. Jan-Kees van Wijnen (TanteLouise)
 4. Agnes Klaren (Thebe
 5. Annet Boekelman (Mijzo)

 

Strategisch ROAZ

Alle bestuurders van acute zorginstellingen in Brabant komen 1 tot 2 keer per jaar bijeen in het Strategisch ROAZ. De voorzitter van het Strategisch ROAZ is prof.dr. H.J.J.M. (Bart) Berden, voorzitter raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, het traumacentrum in de regio. 

 

 • het Strategisch ROAZ heeft als doel netwerkvorming en elkaar ontmoeten, informeren en inspireren;
 • het Strategisch ROAZ behandelt tijdens de overlegmomenten in een algemeen deel de doelen en meerjarenplannen van relevante thema’s en ontwikkelingen;
 • daarnaast gaat het Strategisch ROAZ themagericht aan de slag waarbij de input komt van de sectorale overleggen, tactische overleggen, projectgroepen en expertgroepen;
 • het dagelijks bestuur ROAZ stelt samen met NAZB vast welke onderwerpen op de agenda komen. Ook kunnen leden van het Strategisch ROAZ onderwerpen aandragen.

 

Dagelijks Bestuur ROAZ

Iedere sector (ambulancezorg, GGD/GHOR, GGZ, huisartsenzorg, medisch specialistische revalidatie, VVT, ziekenhuis, zorgverzekeraar*) wordt door 1 afgevaardigde bestuurder vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur (DB) ROAZ dat 3 tot 4 keer per jaar bijeenkomt. De voorzitter van het DB ROAZ is prof.dr. H.J.J.M. (Bart) Berden. Het doel van het DB ROAZ is:

 

 • strategische besluitvorming op basis van consent; 
 • agendavorming van het Strategisch ROAZ in samenwerking met NAZB;
 • richting geven aan het ROAZ in Brabant (missie, visie en doelen). 

 

De leden van het DB ROAZ halen input en feedback op vanuit de achterban voor het maken van gezamenlijke afspraken en besluitvorming op basis van consent. 

 

* Sectoren als de geboortezorg en farmaceutische spoedzorg sluiten aan als agendaonderwerpen hierom vragen.

 

Strategische sectorale overleggen

Als passend en wenselijk worden bestuurlijke sectorale overleggen georganiseerd zoals het ROAZ huisartsen, ROAZ GGZ, ROAZ VVT en ROAZ ziekenhuizen. Aan deze overleggen nemen de bestuurders van de organisaties binnen de sector deel. Deze bestuurders nemen ook deel aan het Strategisch ROAZ. Frequentie van het sectorale overleg vindt plaats in overleg met de sector zelf. Doel van het Strategisch sectorale overleg is: 

 

 • strategische sectorale besluitvorming: als afspraken alleen voor de betreffende sector gelden, worden deze gemaakt in het sectorale overleg. Ook dient het overleg om vanuit de sector draagvlak te creëren, een standpunt in te nemen en/of mandaat krijgen voor de te maken afspraken binnen het DB ROAZ;
 • bespreken van sectorale thema’s passend in de opdracht van het ROAZ gericht op de acute zorgketen; 
 • signaleren richting en adviseren van de vertegenwoordiger namens de sector aan het DB ROAZ ten aanzien van sectorale knelpunten.


Tactisch ROAZ

Alle managers van acute zorginstellingen in Brabant komen 1 tot 2 keer per jaar bijeen in het Tactisch ROAZ. De voorzitter van het Tactisch ROAZ is Robert Janssen, zorgmanager in het ETZ.

 

 • het Tactisch ROAZ heeft als doel netwerkvorming en elkaar ontmoeten, informeren en inspireren;
 • het Tactisch ROAZ behandelt tijdens de overlegmomenten in een algemeen deel de doelen en meerjarenplannen van relevante thema’s en ontwikkelingen;
 • daarnaast gaat het Tactisch ROAZ themagericht aan de slag waarbij de input komt van de sectorale overleggen, tactische overleggen, projectgroepen en expertgroepen;
 • het Tactisch Kernteam stelt samen met NAZB vast welke onderwerpen op de agenda komen van het Tactisch ROAZ. Daarnaast kunnen leden van het Tactisch ROAZ onderwerpen aandragen.

 

Tactisch Kernteam

Het Tactisch Kernteam bestaat uit leden van het Tactisch ROAZ. Per sector nemen 2 afgevaardigden deel. Het Tactisch Kernteam vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

 

 • het Tactisch Kernteam haalt input en feedback op vanuit de achterban voor het maken van gezamenlijke afspraken en besluitvorming op basis van consent;
 • het Tactisch Kernteam legt verbinding tussen de verschillende sectoren en tussen de strategische en operationele laag;
 • het Tactisch Kernteam heeft een adviserende rol aan het DB ROAZ over het (meer)jarenplan en de te agenderen onderwerpen voor het Strategisch ROAZ.

 

Tactische sectorale overleggen

Als passend en wenselijk worden Tactische sectorale overleggen georganiseerd zoals het ROAZ huisartsen, ROAZ GGZ, ROAZ VVT en het ROAZ ziekenhuizen. Aan deze overleggen nemen de managers van de organisaties binnen de sector deel. Deze managers nemen ook deel aan het Tactisch ROAZ. Frequentie van het Tactische sectorale overleg vindt in afstemming met de sector zelf plaats. Doel van het overleg is: 

 

 • tactische sectorale besluitvorming: als afspraken alleen voor de betreffende sector gelden, worden deze gemaakt in het sectorale overleg. Ook moet het overleg om vanuit de sector draagvlak te creëren, een standpunt innemen en/of mandaat krijgen voor de te maken afspraken binnen het Tactisch Kernteam;
 • bespreken van sectorale thema’s passend in de opdracht van het ROAZ gericht op de acute zorgketen; 
 • signaleren richting en adviseren van de vertegenwoordiger namens de sector aan het Tactisch Kernteam en Tactisch sectoraal overleg ten aanzien van sectorale knelpunten.

 

De Tactische sectorale overleggen worden gevormd door managers die vanuit de sector deelnemen aan het Tactisch ROAZ. De sector bepaalt zelf hoe vaak een Tactisch sectoraal overleg plaatsvindt.

 

Operationeel ROAZ

Projectgroepen

De Projectgroepen bieden een inhoudelijke verdieping op een bepaald thema, zoals capaciteitsmanagement. In de projectgroepen zitten leden van het Tactisch ROAZ en zorgprofessionals en experts vanuit de ketenpartners.

 

 • in de Projectgroepen worden thema’s behandeld (projecten) die expertiseoverstijgend zijn;
 • NAZB verzorgt de coördinatie en voortgang van de projectgroepen.

 

Expertgroepen

De Expertgroepen bieden een inhoudelijke verdieping op een bepaald thema. In de expertgroepen zitten leden van het Tactisch ROAZ en zorgprofessionals en experts vanuit de ketenpartners.

 

 • in de Expertgroepen worden doorlopende (zorginhoudelijke) thema’s besproken en worden activiteiten uitgevoerd;
 • focusgroepen heten ook voortaan Expertgroepen.

 

Regionaal Spoedzorg Overleg 

Drie keer per jaar komt het Regionaal Spoedzorg Overleg (RSO) bijeen onder voorzitterschap van Tanja van Roosmalen, manager SEH ETZ. Het RSO richt zich op het organisatorische vlak van de somatische acute zorgketen (huisartsenposten, Regionale Ambulance Voorzieningen en spoedeisende hulpen). Deelnemers aan dit overleg zijn veelal de organisatorisch hoofden en teammanagers/-leiders van de betreffende organisaties. 

 

De belangrijkste taken van het RSO zijn:

 

 • inventariseren van de somatische acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
 • concrete oplossingen ontwikkelen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
 • volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen zoals de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen;
 • regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • krachten bundelen en ketenbrede samenwerking in Brabant bevorderen.

 

Medisch Managers Overleg 

Aan het Medisch Managers Overleg nemen de medisch managers van de tien Brabantse spoedeisende hulpen (SEH’s) deel. Ook zijn beide Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in dit overleg vertegenwoordigd. Daarnaast sluiten de medisch managers van de huisartsenposten aan. De voorzitter van het overleg is drs. L. (Liesbeth) de Vos, SEH-arts ETZ en medisch coördinator bij NAZB. 


In het overleg staat kennisdeling over de acute zorg en netwerken centraal. Ook vormt dit overleg een klankbordgroep voor verschillende projecten binnen de acute zorgketen.