Regionaal Overleg Acute Zorgketen

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Het doel hiervan is de acute zorg te borgen en te verbeteren. Het NAZB coördineert het ROAZ voor Noord-Brabant.

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Want alleen dan kunnen we onze patiënten goede zorg bieden. Kennis in hoe we werken en wie welke verantwoordelijkheid draagt, is daarom essentieel.


ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken ketenpartners betrokken bij de acute zorg in Brabant in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Zo zorgen we met alle acute zorginstellingen dat de patiënt die acuut zorg nodig heeft zo snel mogelijk de juiste en best passende zorg krijgt in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners in de regio. NAZB coördineert het ROAZ-programma en heeft de taak om de samenwerking met ketenpartners te versterken. 

 

Wetgeving

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die zorgaanbieders verplicht hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz. Binnen de Wkkgz zijn de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en bijbehorende ministeriële regeling (minREG) opgenomen. De AMvB en minREG gaan over (de taken van) het ROAZ en de besluitvorming die zorgaanbieders moeten volgen als zij overwegen het aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie te sluiten.

 

Taken en verantwoordelijkheden van het ROAZ

Het ROAZ heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden:

 

  •  Bereikbaarheid van de acute zorg in de regio borgen volgens de normen;
  • Maatregelen nemen die de druk op de acute zorgketen verlagen;
  • Beschikbaarheid van de acute zorg in de regio borgen, ook tijdens piekperiodes, en bij crises en rampen;
  • Inzicht bieden in welke zorgverleners in de regio welke specifieke competenties, expertises en faciliteiten hebben voor het bieden van acute zorg aan cliënten met specifieke ziektebeelden;
  • Informatie die zorgaanbieders in de regio beschikbaar stellen over de specifieke competenties, expertise en faciliteiten die zij hebben voor het bieden van acute zorg aan cliënten met specifieke ziektebeelden;
  • Informatie die zorgaanbieders met elkaar delen om een beeld te krijgen van de actuele situatie van acute zorg en beschikbare intensive care-capaciteit in de regio;
  • Inzicht bieden in de opleidingsinspanningen van zorgaanbieders, voortbordurend op capaciteitsvraagstukken in de regio;
  • Crisisplannen up-to-date houden van zorgaanbieders in de regio.

 

Tien zorgnetwerken 

In Nederland zijn tien regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een van de tien door het ministerie van VWS aangewezen, traumacentra. De tien regionale netwerken acute zorg vormen samen het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De traumacentra hebben conform de AMvB de regierol voor het initiëren van het ROAZ.

 

Traumacentrum

NAZB is verbonden aan het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), traumacentrum voor de regio Brabant. NAZB heeft de taak om het ROAZ te coördineren.

 

ROAZ-structuur in Brabant

NAZB heeft een document samengesteld waarin de rol, taken en verantwoordelijkheden van de ROAZ-overleggen in vermeld staan. Daarnaast staan in het document de functieprofielen van de diverse (vice)voorzitters van de ROAZ-overleggen. 

 

Bekijk ROAZ-structuur

 

In onderstaand organogram ziet u hoe het ROAZ is georganiseerd.