Regionaal Overleg Acute Zorg

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Het doel hiervan is de acute zorg te borgen en te verbeteren. Het NAZB coördineert het ROAZ voor Noord-Brabant.

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Want alleen dan kunnen we onze patiënten goede zorg bieden. Kennis in hoe we werken en wie welke verantwoordelijkheid draagt, is daarom essentieel.


ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken ketenpartners betrokken bij de acute zorg in Brabant in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Zo zorgen we met alle acute zorginstellingen dat de patiënt die acuut zorg nodig heeft zo snel mogelijk de juiste en best passende zorg krijgt in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners in de regio. NAZB informeert, signaleert, faciliteert en adviseert het ROAZ-Brabant en heeft de taak om de  samenwerking met ketenpartners te versterken.

 

Taken van het ROAZ

Het ROAZ heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden; 

 • in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio;
 • inzicht krijgen in en het oplossen van witte vlekken in de bereikbaarheid;
 • afstemmen van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg;
 • ondersteunen bij een goede voorbereiding op medische hulpverlening bij rampen en crises. 

 

Sinds 1 januari 2006 geldt de Wet Toelating Zorginstelling (WTZi). Hierin is opgenomen dat aanbieders van acute zorg de opdracht hebben om in regionaal verband afspraken te maken over (betere) samenwerking. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de verantwoordelijkheid voor spreiding en toegankelijkheid van acute zorg hiermee bij de veldpartijen belegd. 


In Nederland zijn elf regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een van de elf, door het ministerie van VWS aangewezen, traumacentra. De traumacentra hebben conform de WTZi  de regierol voor het initiëren van het ROAZ gekregen. NAZB is verbonden aan het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), traumacentrum voor de regio Brabant. Als acute zorg netwerk heeft NAZB de taak om het ROAZ en het programma van het regionaal overleg acute zorgketen te coördineren. 


ROAZ-structuur in Brabant

In onderstaand organogram ziet u hoe het ROAZ is georganiseerd.

 

 

Strategisch ROAZ

Bestuurders van acute zorginstellingen in Brabant komen twee keer per jaar bijeen in het strategisch ROAZ. De voorzitter van het strategisch ROAZ is prof.dr. H.J.J.M. (Bart) Berden, voorzitter raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het traumacentrum in de regio. De vicevoorzitter is drs. O. (Olof) Suttorp, voorzitter raad van bestuur van Amphia in Breda. 


Het strategisch ROAZ: 

 • formuleert de missie, visie en doelen voor het ROAZ;
 • geeft richting aan het tactisch en (medisch) inhoudelijk ROAZ;
 • is formeel opdrachtgever van de overlegorganen binnen het ROAZ-programma en ontvangt terugkoppeling over de status van deze organen;
 • heeft aandacht voor de optimalisatie van de acute zorg in het kader van landelijke en regionale ontwikkelingen. 


Tactisch ROAZ

Voor het driejaarlijks tactisch ROAZ worden de managers van de acute zorginstellingen uitgenodigd. Deelnemers aan het strategisch ROAZ benoemen in afstemming met de eigen organisatie en in overleg met NAZB wie zitting neemt in het tactisch ROAZ en daarmee de organisatie vertegenwoordigt. De voorzitter van het tactisch ROAZ is drs. A. (Annemieke) van der Zijden, directeur publieke gezondheid GGD West-Brabant en GHOR Midden-Brabant. De vicevoorzitter is drs. L.G.F. (Robert) Janssen, zorgmanager in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. 


Het tactisch ROAZ: 

 • geeft op basis van de richting die het strategisch ROAZ geeft uitvoering aan de inrichting van het (medisch) inhoudelijk ROAZ, overlegorganen en projecten;
 • is verantwoordelijk voor de implementatie en borging van afspraken zoals ontwikkeld door het (medisch) inhoudelijk ROAZ en vastgesteld door het strategisch ROAZ;
 • zorgt ervoor dat de eigen organisatie zich houdt aan de in het ROAZ gemaakte afspraken;
 • geeft periodiek een terugkoppeling van de status vanuit het (medisch) inhoudelijk ROAZ en de status ten aanzien van de implementatie van gemaakte afspraken;
 • adviseert het strategisch ROAZ over het meerjarenbeleid. 


(Medisch) inhoudelijk ROAZ

Het (medisch) inhoudelijk ROAZ kan onderverdeeld worden in diverse overlegvormen: focusgroepen, Regionaal Spoedzorg Overleg (RSO), Regionaal Trauma Overleg (RTO), Medisch Managers overleg, kennisplatforms crisisbeheersing en OTO. Daarnaast bestaan specifieke werkgroepen, projecten en registraties in het kader van de acute zorg waaronder trauma en crisisbeheersing. Voor de overleggen worden per sector, organisatie en/of afdeling functionarissen uitgenodigd. De exacte indeling en frequentie verschilt per overlegstructuur of project.


Regionaal Spoedzorg Overleg 

Drie keer per jaar komt het Regionaal Spoedzorg Overleg (RSO) bijeen onder voorzitterschap van drs. L. (Liesbeth) de Vos, SEH-arts ETZ en medisch coördinator bij NAZB. Het RSO richt zich op het organisatorische vlak van de somatische acute zorgketen (huisartsenposten, Regionale Ambulance Voorzieningen en spoedeisende hulpen). Deelnemers aan dit overleg zijn veelal de organisatorisch hoofden en teammanagers/-leiders van de betreffende organisaties. 

 

De belangrijkste taken van het RSO zijn:

 •  inventariseren van de somatische acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
 • concrete oplossingen ontwikkelen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
 • volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen zoals de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen;
 • regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • krachten bundelen en ketenbrede samenwerking in Brabant bevorderen.

 

Medisch Managers Overleg 

Aan het Medisch Managers Overleg nemen de medisch managers van de tien Brabantse spoedeisende hulpen (SEH’s) deel. Ook zijn beide Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in dit overleg vertegenwoordigd. Daarnaast sluiten de medisch managers van de huisartsenposten aan. De voorzitter van het overleg is drs. L. (Liesbeth) de Vos, SEH-arts ETZ en medisch coördinator bij NAZB. 


In het overleg dat ongeveer drie keer per jaar plaatsvindt staat kennisdeling over de acute zorg en netwerken centraal. Ook vormt dit overleg een klankbordgroep voor verschillende projecten binnen de acute zorgketen zoals dat van de Projectgroep Ouderen en Spoedzorg.