ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgesteld door en voor betrokken partijen in de zorg. Hierin zijn afspraken opgenomen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een groot aantal partijen in de zorg. Het IZA is onder meer ondertekend door overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Regionale samenwerking in de acute zorg

Eén van de uitgangspunten van het IZA is regionale samenwerking, ook in de acute zorg. Zo staat in het IZA dat iedere ROAZ-regio in het tweede kwartaal van 2023 een ROAZ-beeld en in het vierde kwartaal van 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben over de aanpak van de acute zorg in de regio. Binnen het ROAZ Brabant zetten we stappen om tot een ROAZ-beeld en -plan te komen. 

 

Criteria

Allereerst worden er op landelijk niveau criteria opgesteld, ter voorbereiding op het maken van het ROAZ-plan. Deze criteria gaan over beschikbare data, welke onderwerpen aan bod moeten komen en de wijze waarop de plannen transparant worden gemaakt. Deze criteria zijn inmiddels vastgesteld. 

 

Tweede kwartaal 2023: ROAZ-beeld

De tweede stap is het opstellen van een ROAZ-beeld. Het ROAZ-beeld is een voorbereiding op een ROAZ-plan dat inzichtelijk maakt wat de belangrijkste opgaven in de regio zijn om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen. Het ROAZ-beeld geeft een feitelijke weergave van de capaciteit van het acute zorgaanbod, de zorgvraag en verwachte ontwikkeling hierin. De volgende thema’s komen in het ROAZ-beeld aan bod:

  1. Huidige vraag en aanbod
  2. Verkenning van de mogelijke ontwikkeling van vraag en aanbod (voor de komende 10 jaar)
  3. Kwaliteit van acute zorg
  4. Regionale samenwerking

Het ROAZ-beeld is hier te vinden.

 

Opdracht

NAZB liet in 2018 al een soort ROAZ-beeld samenstellen door adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets). Dit beeld richtte zich toen enkel op de somatische acute keten (huisartsenposten, ambulancediensten en ziekenhuizen). Inmiddels is de situatie, mede vanwege de coronapandemie, enorm veranderd. Met de gemaakte afspraken van het IZA is het een goed moment dit eerdere ROAZ-beeld een update te geven en te verbreden naar de andere ROAZ-partners zoals de geestelijke gezondheidszorg en VVT. 

 

Het ministerie van VWS biedt landelijke data aan voor het opstellen van het ROAZ-beeld. Aanvullend daaraan wordt bij ketenpartners een extra data-uitvraag gedaan om zo tot een beter toepasbaar ROAZ-beeld te komen. NAZB heeft SiRM gevraagd om, in het verlengde van het eerdere traject, de regio Brabant te ondersteunen bij dit traject. Er is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging van de regionale partners met ondersteuning van SiRM en NAZB. Ook doet het adviesbureau deskresearch en worden interviews afgenomen om te komen tot een goed voorstel.

 

Eind 2023: ROAZ-plan

Op basis van het ROAZ-beeld wordt een ROAZ-plan gemaakt en maakt inzichtelijk: wat zijn de belangrijkste opgaven om de toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg te borgen? Daar vloeien uiteindelijk ROAZ-afspraken uit voort.Het ROAZ-plan is gebaseerd op het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in het IZA genoemde uitgangspunten, waarbij urgentie van de regionale knelpunten op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit leidend is. Voor het eind van 2023 moet het ROAZ-plan klaar zijn.

 

Adviseur NAZB

Kim Somers - Holtkamp