Wijziging aanbod acute zorg

Wanneer een zorgaanbieder voornemens is tot een wijziging in het aanbod van acute zorg, doorloopt de zorgaanbieder daarvoor een procedure. In de Leidraad wijziging aanbod acute zorg staan de taken en acties beschreven voor individuele zorgaanbieders en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Het ROAZ heeft als doel om afspraken te maken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg en over de voorbereiding daarvan zodat acute patiënten/cliënten deze zorg tijdig ontvangen van de zorgaanbieder met de juiste expertise. Wanneer iets wijzigt in het aanbod acute zorg binnen de ROAZ-regio, moet zorgvuldig de impact op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg in de regio (en/of aangrenzende regio’s) worden bekeken. Daarnaast moet een zorgvuldig proces doorlopen worden zodat acute zorg 24/7 beschikbaar blijft. Dat staat in de Leidraad wijziging aanbod acute zorg.

 

Wat staat beschreven in de Leidraad?

Zorgvuldig proces

In de Leidraad wijziging aanbod acute zorg staan de taken en acties beschreven voor individuele zorgaanbieders en het ROAZ wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het acute zorgaanbod met gevolgen voor de acute zorgketen. Hiermee wordt bedoeld het voornemen tot het geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten van acute zorg op een bepaalde locatie zoals beschreven in de AMvB en de minREG.

 

De Leidraad is herzien nadat het uitvoeringsbesluit van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en bijbehorende ministeriële regeling (minREG) op 1 januari 2022 in werking is getreden. 

 

Stroomschema

In de Leidraad is een stroomschema opgenomen waarin beschreven wordt wat volgens de AMvB en minREG een zorgaanbieder met (mogelijke) plannen om acute zorg te wijzigen, moet doen. Dit om te komen tot zorgvuldige besluitvorming waarbij de belangen van patiënten/cliënten, inwoners, andere zorgaanbieders, gemeenten en veiligheidsregio worden meegewogen. Het stroomschema is te vinden op de website van het ministerie van VWS.

 

In het kort

De Leidraad wijziging aanbod acute zorg:

  • geeft een samenvatting van de wettelijke kaders en een toelichting op de stappen die doorlopen moeten worden bij een voornemen tot wijziging van het aanbod acute zorg;
  • geeft handvatten en uitgangspunten voor interpretatie van de beschreven wettelijke kaders te geven en daar waar de wetgeving het toelaat richting te geven aan meer maatwerk in het besluitvormingsproces;

  • biedt een uitgangspunt voor afstemming over voorgenomen wijzigingen in het aanbod acute zorg door andersoortige zorgaanbieders dan expliciet benoemd in de AMvB en minREG. 

 

Verder lezen

Lees de Leidraad wijziging aanbod acute zorg

 

 

Vragen over de procedure rondom wijziging aanbod acute zorg?

Neem contact op met het secretariaat via secretariaat@nazb.nl of (013) 221 23 32.