Disclaimer

Links naar websites van derden

Het feit dat de websites van derden via links op de website van NAZB kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door NAZB. NAZB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

 

Links naar de website van Netwerk Acute Zorg Brabant

Linken naar pagina's van de NAZB website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, dat wil zeggen dat geen instemming met en/of steun van het NAZB wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar de NAZB-website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, www.nazb.nl

 

Copyright

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, foto's, animaties, logo etcetera), alsmede alle bijbehorende HTML-codes en andere onderdelen van de website, berusten bij NAZB. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NAZB mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.

 

Social media

U kunt geen rechten ontlenen aan berichten die door NAZB via social media zijn verstrekt. Stuurt u een bericht via social media, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld.