Zorgcoördinatie

Het ministerie van VWS heeft alle ROAZ-regio’s de opdracht gegeven om te komen tot regionale inrichting van zorgcoördinatie. Het doel van zorgcoördinatie is het organiseren van de juiste acute zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip en met efficiënte inzet van capaciteit.

Wat is zorgcoördinatie?

Zorgcoördinatie bevordert domeinoverstijgende ketensamenwerking tussen de huisartsenzorg, onplanbare zorg in de acute wijkverpleging, ELV-coördinatiefuncties en GRZ en ambulancezorg bij niet-levensbedreigende situaties. Daarnaast kan de verbinding worden gemaakt met andere vormen van zorg, zoals acute GGZ, SEH’s en farmaceutische spoedzorg. Zorgcoördinatie is een van de zes pijlers in het ROAZ-plan.

 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat er in iedere ROAZ-regio in 2025 sprake moet zijn van regiodekkende zorgcoördinatie. Zorgcoördinatie levert een bijdrage aan het borgen van toegankelijke en kwalitatieve toekomstbestendige acute zorg. De focus ligt daarbij op het realiseren van passende (acute) zorg door het versterken van domeinoverstijgende regionale ketensamenwerking. Zorgcoördinatie heeft als doel betere sturing op beschikbare capaciteit in de regio. Het dient de instroom en doorstroom van patiënten in de acute zorgketen te verbeteren. 

 

In Brabant

Zorgcoördinatie binnen ROAZ-regio Brabant wordt (in eerste instantie) virtueel ingericht en focust zich op het verbeteren van de in- en doorstroom van patiënten in de acute zorgketen als aanvulling op de reguliere werkprocessen. Dit vormt de eerste fase in de realisatie van zorgcoördinatie. De werkgroep heeft dat vertaald naar twee functies:

  1. Zorgcoördinatie na triage/eerste melding;
  2. Zorgcoördinatie vervolgzorg in de acute keten.

 

Planning en procesvoortgang

Om de voortgang van zorgcoördinatie te borgen, worden (in ieder geval) de volgende processtappen doorlopen worden:

 

  • Mei 2024 | Advies regionale zorgcoördinatie gereed

De werkgroep zorgcoördinatie heeft in opdracht van het Dagelijks Bestuur ROAZ het advies regionale inrichting zorgcoördinatie samengesteld. De scope van de opdracht voor de werkgroep bestond uit het adviseren over de inrichting van zorgcoördinatie op instroom en doorstroom in de acute keten, (om te beginnen) als aanvulling op de reguliere werkprocessen, in een (in eerste instantie) virtuele vorm. Dit vormt de eerste fase in de realisatie van zorgcoördinatie. Het Advies regionale inrichting zorgcoördinatie is door de werkgroep opgeleverd na bespreking in de bestuurlijke sectorale overleggen. Op 2 mei heeft het Dagelijks Bestuur ROAZ het advies vastgesteld, met dank aan alle werkgroepleden die hieraan hebben gewerkt.  Als u meer wilt weten over het Advies regionale inrichting zorgcoördinatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

  • Juni 2024 | indienen snelle toets (conform landelijke implementatieplan VWS)
  • Mei t/m september 2024 | inrichten regionale projectorganisatie zorgcoördinatie per zorgcoördinatieregio
  • Mei t/m september 2024 | inrichten ROAZ-regio brede project organisatie zorgcoördinatie 
  • 1 oktober 2024 | indienen transformatieplan (conform landelijke implementatieplan VWS)
  • Vanaf september 2024 | inrichten en gebruik van een virtuele organisatie per zorgcoördinatieregio 
  • Vanaf 2026 | doorontwikkeling van zorgcoördinatie 

 

Adviseur NAZB

Bente ter Haar