ROAZ-plan Brabant klaar

Het ROAZ-plan regio Brabant is klaar. De afgelopen maanden werkte ROAZ-regio Brabant met NAZB hard aan de totstandkoming van dit ROAZ-plan. Het document is vanaf nu te lezen via onze website.
ROAZ-plan Brabant klaar

Achtergrond

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is aan alle ROAZ-regio’s in Nederland de opdracht gegeven om een ROAZ-beeld en ROAZ-plan op te stellen. Het ROAZ-beeld, waarbij ROAZ-Brabant is ondersteund door consultancykantoor SiRM (Strategies in Regulated Markets), geeft inzicht in de capaciteit van het acute zorgaanbod in de regio en geeft prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte in de regio weer. Dit ROAZ-plan is ontwikkeld op basis van het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in het IZA genoemde uitgangspunten. De urgentie van regionale knelpunten op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit voortkomend uit het ROAZ-beeld zijn leidend geweest bij het opstellen van het ROAZ-plan.

 

ROAZ-plan lezen


Conclusies uit het ROAZ-beeld vragen om een integrale aanpak

Zoals uit het ROAZ-beeld blijkt, voldoet de geografische dekking van het acute zorgaanbod in Brabant op hoofdlijnen aan de beschikbaarheidsnormen. Echter, de beschikbaarheid van de acute zorg staat onder druk. Dat wordt enerzijds veroorzaakt doordat (acute)zorgvragen toenemen door demografie en incidentie en anderzijds doordat het beschikbare zorgaanbod in alle sectoren afneemt.


Gevolg is dat in de toekomst naar verwachting steeds minder goed aan de (acute) zorgvraag kan worden voldaan. Maar er zijn ook kansen. Hoewel het hoogstwaarschijnlijk niet in één keer voldoende is om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, kan door acute zorgvragen te voorkomen of te verplaatsen een deel van de groei in (acute) zorgvragen gedempt worden. Daarnaast kan een slimmere inzet van het (personele) aanbod de productiviteit verhogen. Het eerder opgestelde ROAZ-beeld benoemt daarvoor al diverse kansen en maatregelen. Het vraagt echter wel om het maken van keuzes en een integrale aanpak.


ROAZ-opgaven en afsprakenDe 6 pijlers uit het ROAZ-plan

Het ROAZ-plan is uitgewerkt in zes pijlers. Voor deze pijlers zijn acht ROAZ-opgaven geformuleerd met, waar passend, subdoelstellingen. Die zijn vervolgens vertaald naar ROAZ-afspraken.

 

De eerste drie blauwe pijlers omvatten de hoofddoelstellingen voor het ROAZ-plan waarvoor meetbare ambities zijn vastgesteld.

 

Om die te realiseren, moet worden ingezet op kansen en middelen en moeten randvoorwaarden op orde zijn. De paarse pijler wordt als opdracht vanuit IZA gezien om in ROAZ-verband regionaal in te richten. Zorgcoördinatie is daarnaast een middel om de meetbare ambities in dit plan mede te realiseren.

 

Tot slot omvatten de groene pijlers de randvoorwaarden om uitvoering te kunnen geven aan de in dit plan opgenomen opgaven.

 

In het ROAZ-plan vind je een volledige uitwerking van de vertaling van de ROAZ-opgaven naar afspraken.

 

Hoe nu verder?

Het ROAZ-plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle zorgpartners uit Brabant. Het implementeren van deze afspraken vereist een passende regionale aanpak waarbij alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken. Vanaf januari 2024 wordt gestart met de uitvoering van de ROAZ-afspraken. Daarvoor stellen ketenpartners gezamenlijk projectplannen (werkagenda’s) op en vragen waar nodig transformatiegelden aan om te komen tot daadwerkelijke uitvoering van de ROAZ-afspraken.


Voor de ROAZ-afspraken die op zorgkantoorregio-niveau of lokaal niveau uitwerking behoeven, worden gezamenlijk, in afstemming met betrokken ketenpartners, kartrekkers benoemd. In ROAZ-verband, ondersteund door NAZB, vindt kennisdeling en -uitwisseling over de voor deze afspraken ingezette acties plaats.


Elke drie jaar vindt een herijking van het ROAZ-beeld plaats waarmee ook de ingezette maatregelen gemonitord kunnen worden.