Stand van zaken renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. De werkzaamheden zijn onderdeel van het grootschalige onderhoud voor de komende jaren aan het wegennet. In dit bericht de laatste updates.
Stand van zaken renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

Update bericht 9 november 2023 | Terugblik op zorgvuldige samenwerking afsluiting Heinoordtunnel en Haringvlietbrug met toekomstgerichte aanbevelingen bij infrastructuurprojecten

De afgelopen periode is er nauw en constructief samengewerkt tussen alle zorgaanbieders in ROAZ Zuidwest-Nederland en ROAZ Brabant, de GHOR-bureaus in Brabant Midden/West/Noord, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond en Rijkswaterstaat, zowel voorafgaand aan als tijdens de afsluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. Er zijn voorbereidende maatregelen getroffen om de (acute) zorgcontinuïteit zo min mogelijk te belasten.

 

Hoewel de werkzaamheden zoals verwacht tot vertragingen op de weg hebben geleid, met name tijdens de spits, is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de acute zorg niet in het gedrang gekomen. Dat is mede te danken aan de genomen maatregelen. De meest waardevolle maatregelen waren:

 • extra inzet van ambulancecapaciteit;
 • ontheffingen voor zorgorganisaties (crisisfuncties) voor de tweede Heinenoordtunnel en N59 en het gratis maken van de Kiltunnel;
 • mogelijkheid om de SAR-helikopter en MICU-light in te zetten in worst case situaties;
 • overnachtingen voor personeel;
 • verruiming inzet van thuiswerken;
 • inzet van extra zorgpersoneel en de mogelijkheid om de kosten daarvan gecompenseerd te krijgen.

 

Naast de acute zorg heeft ook de niet-acute zorg overlast ondervonden van de afsluitingen, bijvoorbeeld kraamzorg en thuiszorg. Ook zorgmedewerkers en patiënten op weg naar geplande zorg hebben veel hinder ervaren, met name in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee.

 

Conclusies en aanbevelingen

Naar aanleiding van deze ervaringen zijn er enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd:

 • Zorg in de toekomst voor een zeer vroegtijdige betrokkenheid van de zorgsector door Rijkswaterstaat, waarbij nog kan worden meegedacht over planning, duur en samenhang van werkzaamheden in relatie tot de impact op de acute en niet-acute zorg. Start met een RIVM-bereikbaarheidsanalyse als onderdeel van het voorbereidingsproces van de zorg.
 • Zorg voor meer afstemming over de langetermijnplanning van werkzaamheden van Rijkswaterstaat, ProRail en de provincies, ook over regiogrenzen heen, en betrek de zorgsector bij het bepalen van nut en noodzaak in het licht van de impact op de zorg.

 

Zorg en veiligheid:

 • Maak een duidelijk onderscheid tussen onderwerpen die aan de veiligheidstafel en aan de zorgtafel moeten worden besproken, en behoud daarbij de nauwe samenwerking tussen ROAZ en GHOR.
 • Ga het gesprek aan tussen ROAZ, Rijkswaterstaat en zorgverzekeraars over kostencompensatie voor zorgverlening die formeel geen acute zorg is, maar wel binnen een normtijd en/of 24/7 moet worden geleverd, en die kan leiden tot extra instroom in de acute zorg.

 

Communicatie:

 • De publiekscommunicatie en informatie via radio en TV zijn als adequaat ervaren. Voor een volgend project wordt aanbevolen om binnen het ROAZ uren te reserveren voor projectcommunicatie en daarbij ook een eigen communicatiekanaal op te zetten.

 

Financiële compensatie en afwikkeling:

 • Leg het beleid en proces voor financiële compensatie nu al vast voor de volgende keer.

 

Al met al zijn er waardevolle lessen getrokken uit deze samenwerking en aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst soortgelijke situaties nog beter het hoofd te bieden.


 

 

Update bericht: 7 september 2023 | Werkzaamheden Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug (grotendeels) afgerond

 

De renovaties voor de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug in 2023 zijn grotendeels afgerond (met uitzondering van nacht-/weekendafsluitingen).  

 

Aan deze grootschalige renovatie ging een grote voorbereiding vooraf om te zorgen dat er zo min mogelijk overlast zou ontstaan, in het bijzonder voor de acute zorgketen. Scenario’s werden uitgedacht, afspraken gemaakt tijdens de diverse overleggen, een communicatiecampagne om mensen minder reisbewegingen te laten maken gelanceerd en er werd buiten de kaders gedacht, zoals het faciliteren van overnachtingsplekken voor zorgpersoneel.

 

Ekele voorbeelden van voorbereidende maatregelen; 

 • Het inzetten van extra ambulances om de capaciteit te vergroten. 
 • Het openstellen van de tweede tunnelbuis in de Heinenoordtunnel voor medische noodgevallen. 
 • De inzet van een extra huisartsenpost (HAP) visiteauto om de medische respons te versterken. 
 • Inzet extra verloskundigen in de regio’s Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard  

 

Eerste bevindingen

Terugblikkend op de afgelopen periode bleek dat tijdens afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel de files lang waren. Met name in de spitsuren. Met uitschieters van 3,5 uur file op de A16 bij een incident op deze weg. De SAR Heli is zes keer ingezet voor onder andere zorg neonatologie, tertiaire zorg en een myocard infarct. 

 

De eerste voorzichtige conclusie die kan worden getrokken, is dat alle maatregelen afdoende hebben geholpen om grote overlast of verkeersopstoppingen op de weg te voorkomen. De zorgcontinuïteit voor de acute keten is op geen enkel moment in het gedrang gekomen, dankzij de inzet van alle getroffen maatregelen. Zorgmedewerkers en patiënten (met name in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee) hebben wel veel hinder ondervonden van de afsluitingen. 

 

Evaluatie  
Eind september vindt het doelgroepenoverleg Zorg plaats. In dit overleg, waar Rijkswaterstaat en de betrokken hulpdiensten van de twee ROAZ-regio’s aan deelnemen, wordt teruggeblikt op de afgelopen maanden. Wat ging er goed, maar ook: waar kunnen we nog verbeterslagen in maken? Deze lessons learned vormen de input voor de afsluitingen die bij Rijkswaterstaat de komende jaren gepland staan met (mogelijk) effect op de zorg.  

 

Nacht- en weekendafsluitingen

In september is de Haringvlietbrug dicht van:

 • vrijdag 8 september 22.00 uur tot maandag 11 september 05.00 uur;
 • van maandag 4 tot en met dinsdag 19 september van maandag tot en met donderdag van 22.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend. 

 

In september is de Heinenoordtunnel dicht van:

 • vrijdag 22 september 22.00 uur tot maandag 25 september 05.00 uur richting Bergen op Zoom. 

 

Afsluitingen kunnen wijzigen, check daarom altijd de actuele planning op rws.nl/renovatieharingvlietbrug of rws.nl/renovatieheinenoordtunnel. Hier staan ook de afsluitingen voor de rest van het jaar en de voorlopig geplande afsluitingen voor 2024. 

 


 

Update bericht: dinsdag 25 juli - 12:00 uur

De renovatiewerkzaamheden rondom de Haringvlietbrug verlopen volgens planning. Er is sprake van soms lange files, met name op het knooppunt Klaverpolder. Desalniettemin leiden die niet tot problemen ten aanzien van de zorgcontinuïteit. De ingezette maatregelen zijn tot op heden voldoende.
Vanaf 4 augustus is de Haringvlietbrug weer open voor wegverkeer. Er vindt nog een weekendafsluiting plaats van vrijdagavond 8 september tot maandagochtend 11 september. Daarnaast zijn er in september extra nachtafsluitingen ingepland in diezelfde week op 4, 5, 6 en 7 september. Rijkswaterstaat besluit in augstus over extra nachtafsluitingen in het najaar.

 

De Heinenoordtunnel sluit volgens planning van 5 augustus tot en met 1 september. Rijkswaterstaat verwacht vooral in de laatste twee weken van de renovatiewerkzaamheden verkeersdrukte vanwege het einde van de zomervakantieperiode. De Heinenoordtunnel krijgt ook te maken met extra weekendafsluitingen om alle werkaamheden succesvol af te ronden. In augustus volgt hierover meer informatie.

 

Rijkswaterstaat heeft extra maatregelen genomen om verkeersoverlast te beperken:

 • Er zijn extra maatregelen genomen om sluipverkeer terug te dringen;
 • Bewegwijzering wordt ook in het Engels gemaakt;
 • Kill Tunnel is tolvrij voor de periode van werkzaamheden;
 • Er worden elektrische fietsen geplaatst bij de fiets hubs o.a. bij de ponten. Deze zijn ter plaatse te huren;
 • Er worden extra bergers geplaatst langs de (snel)wegen om zo snel mogelijk de wegen vrij te krijgen.

Van 7 augustus tot 1 september 2023 is de autoweg N59 dicht tussen Hellegatsplein (Knooppunt A29) en de afslag Den Bommel. In deze periode wordt ook de Heinenoordtunnel (A29) gerenoveerd. Rijkswaterstaat verwacht geen extra effecten op het verkeer. In dit bericht op de website van Rijkswaterstaat lees je meer informatie.

 


 

Update bericht: vrijdag 12 juli - 08:00 uur

De Haringvlietbrug is inmiddels enkele weken afgesloten. Met name tijdens de spitsuren is er sprake van grote drukte op de weg. Deze drukte is wel conform de prognoses van Rijkswaterstaat, waar wij in de voorbereiding rekening mee hebben gehouden. Van een 'gridlock' (ernstige verkeersopstopping) is tot nu toe geen sprake geweest gelukkig.  

 

Het Bovenregionaal Tactisch Team Zorg (BTTZ) is nog niet geactiveerd. Het ‘beschermingslagenmodel’ dat de zorgorganisaties hebben opgesteld met opeenvolgende lagen van maatregelen om de verwachte impact op de zorg zoveel mogelijk te beperken, heeft tot nu toe goed gewerkt.  

 

De SAR-heli is enkele keren ingezet voor patiënten in Bravis Bergen op Zoom, ADRZ en het Van Weel Bethesda.  

 


Update bericht: vrijdag 16 juni - 13:30 uur

Op vrijdag 9 juni om 22.00 uur jl. was het zover. De Haringvlietbrug werd afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting wordt opgevolgd door de afsluiting van de Heinenoordtunnel tot 1 september a.s.  

 

Aan deze afsluiting is een maandenlange voorbereiding door alle zorgaanbieders in Zuidwest-Nederland en Midden-West Brabant voorafgegaan. In een unieke bovenregionale en domeinoverstijgende samenwerking van NAZB, ROAZ Zuidwest-Nderland, GHOR Zuid-Holland Zuid, GHOR Rotterdam-Rijnmond, GHOR Zeeland, GHOR Midden-West Brabant, Rijkswaterstaat en alle zorgaanbieders in het “doelgroepenoverleg Zorg” en “werkgroepen per zorgsector” is de voorbereiding afgerond.  

 

Om de zorgcontinuïteit tijdens deze afsluitingen te borgen, is een zogenaamd ‘beschermingslagenmodel’ opgezet, met opeenvolgende lagen van maatregelen die de verwachte impact op de zorg zoveel mogelijk moeten tegengaan. In de laatste weken van de voorbereiding is ook de laatste beschermingslaag, een tijdelijke helikoptervoorziening om het restrisico voor hoogcomplexe acute zorg te verminderen, voorbereid.  

 

Omdat de Haringvlietbrug vanwege onderhoud dicht is voor al het verkeer, dus ook voor ambulances, kan de kustweghelikopter ingezet worden. Deze kan in zwaarwegende noodgevallen, zoals een specialistische behandeling die geen enkel uitstel kan hebben, ingezet worden om patiënten te vervoeren van het ene naar het andere ziekenhuis. Lees in dit artikel meer over de inzet van de kustwachthelikopter.


 

Update bericht: maandag 12 juni - 08:30 uur

Tijdelijk ambulancehelikopter voor spoedvervoer patiënten

Hans Janssen, namens ambulancezorg regio (l) en James Lorraine, Bristow Helicopters bij de in te zetten SAR helikopter.

De ambulancezorg in de regio’s Zeeland, West Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zet voor spoedoverplaatsingen van patiënten een ambulancehelikopter van de Kustwacht in tijdens de afsluitingen van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel (rijksweg A29).

Hierover heeft de ambulancezorg in afstemming met het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland en het Netwerk Acute Zorg Brabant afspraken gemaakt met Bristow Helicopters en het Kustwachtcentrum.

 

In de zomer van 2023 pleegt Rijkswaterstaat onderhoud aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel, waardoor Rotterdam in de maanden juni, juli en augustus minder goed bereikbaar is vanaf Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, Zeeland en West-Brabant. Verkeer wordt omgeleid, maar er wordt verkeershinder verwacht waar ook spoeddiensten zoals de ambulance last van kunnen hebben.

 

De Regionale Ambulancevoorzieningen in het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland en het ROAZ Brabant kunnen daarom in de zomermaanden een beroep doen op de Search and Rescue (SAR-) helikopter van de Kustwacht als ambulancehelikopter. Deze kan onder strikte voorwaarden worden ingezet voor overplaatsing van ernstig zieke patiënten die een tijdige kritische behandeling moeten ondergaan in een gespecialiseerd ziekenhuis. De traumahelikopter blijft hierdoor beter beschikbaar voor de traumazorg in de regio.

 

Als de meldkamer ambulance (MKA) en de behandelend arts inschatten dat overplaatsing per helikopter sneller zal zijn dan over de weg, kan de MKA de Kustwacht verzoeken om de SAR-helikopter in Midden-Zeeland te alarmeren. De ziekenhuizen in de regio treffen noodzakelijke voorbereidingen om de SAR helikopter te kunnen laten landen.

 

De SAR helikopter is een helikopter van het type AW-189 en heeft een 5-koppige bemanning, inclusief een SAR verpleegkundige die naast zijn werkzaamheden bij SAR werkt als ambulanceverpleegkundige.

 

Zie ook het artikel op de website van Traumacentrum Zuidwest-Nederland.

 

 


 

Update bericht: dinsdag 16 mei 2023 - 15:00 uur

Na diverse weekend- en nachtafsluitingen in één rijrichting was het in de meivakantie dan zover: de Heinenoordtunnel was gedurende ruim 9 dagen in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. De zorgorganisaties in Zuidwest-Nederland en West-Brabant bereidden zich van tevoren individueel en gezamenlijk voor op deze afsluiting om de continuïteit van de acute zorg te waarborgen.

 

Zoals verwacht, zorgde de afsluiting op bepaalde momenten voor vertraging op de weg, niet alleen op de omleidingsroutes en in de Hoeksche Waard, maar zeker ook op het wegennet in West-Brabant. Met alle getroffen maatregelen, waaronder extra ambulancecapaciteit, is grote impact op de continuïteit van acute zorg voorkomen. De zorg bleef bereikbaar en toegankelijk.

 

Natuurlijk had de afsluiting wel impact. Zo was het voor zorgpersoneel soms moeilijk om tijdig op het werk te komen. Ook liep het bestelde (niet-spoed) ambulancevervoer over grotere afstanden zoals verwacht vertraging op. De zorgorganisaties hebben zelf deze gevolgen zoveel mogelijk kunnen managen. Het ROAZ Zuidwest-Nederland, ROAZ Brabant en de 4 GHOR-bureaus hielden ondertussen een vinger aan de pols vanuit het speciaal ingestelde ‘Bovenregionaal Tactisch Team Zorg’ (BTTZ). Bovenregionaal continuïteitsmanagement bleek echter niet nodig.

 

Deze eerste grotere en langere afsluiting is door alle zorgpartijen geëvalueerd. De verbeterpunten nemen zij mee ter aanscherping van de laatste voorbereidingen voor de langdurige afsluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel in de zomer. Ook dan worden onvermijdelijke vertragingen op de weg verwacht. De eerste afsluiting heeft wel het vertrouwen gewekt dat de voorbereide maatregelen binnen de acute zorg hebben gewerkt.

 


 

Update bericht: donderdag 13 april 2023 - 17:00 uur

De afgelopen periode zijn in een speciaal ingesteld ‘doelgroepenoverleg Zorg’ maatregelen afgesproken ter voorbereiding op de aankomende sluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. Voor de ambulancezorg en de bereikbaarheid per ambulance van de SEH en acute verloskunde is een zogenaamd ‘beschermingslagenmodel’ opgezet, met opeenvolgende lagen van maatregelen die de verwachte impact zoveel mogelijk moeten tegengaan.  Dat begint met praktische maatregelen zoals toegang voor medische spoed via de 2e tunnelbuis Heinenoord, het voorkomen van lege terugritten en dynamisch capaciteitsmanagement door de meldkamer ambulancezorg.

 

De tweede beschermingslaag is het inzetten van extra ambulancecapaciteit door de vier betrokken ambulancediensten.

Als derde maatregel wordt gekeken naar andere spreiding van patiënten op momenten van grote verkeersopstoppingen.

De vierde beschermingslaag is het positioneren van een MICU-light voertuig bij het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Ook blijft er de mogelijkheid bestaan om tijdens de werkzaamheden de capaciteit van medium-care ambulances op te schalen.

Als laatste beschermingslaag is nagedacht over een tijdelijke helikoptervoorziening om het restrisico voor hoogcomplexe acute zorg te verminderen. Medisch geschoold helikopterpersoneel is echter schaars, dus het is nog niet definitief duidelijk of een helikoptervoorziening mogelijk is.

 

Verder zetten HAP ’t Hellegat en HAP Drechtdokters een extra visite-auto in. Ook organiseren de verloskundigen in het meest getroffen gebied een extra achterwacht en roostert het Van Weel Bethesda ziekenhuis extra verpleegkundigen in. Diverse zorginstellingen willen overnachtingsplekken aanbieden aan een deel van het personeel.

Ook wordt sommige kwetsbare patiënten in hoogcomplexe geplande zorg een overnachtingsplek aangeboden zodat ze niet door de spits hoeven te reizen. Verder wordt tijdens de werkzaamheden informatie over verkeer, weer, actuele rijtijden van ambulances, evenementen en knelpunten in de zorgketen actief gedeeld met alle zorgorganisaties.

 

Deze en nog andere maatregelen zijn door het Dagelijks Bestuur van het ROAZ Zuidwest-Nederland en het ROAZ Brabant omarmd. Rijkswaterstaat heeft voor een substantieel deel van de maatregelen toegezegd om de kosten te compenseren.

 


 

Update bericht: dinsdag 4 april 2023 - 08:00 uur

Om de renovaties goed te coördineren, vindt er veel overleg plaats met de betrokken partijen.De werkzaamheden hebben in meer of mindere mate impact in Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant. Er wordt rekening gehouden met lange files, met in het meest ongunstige scenario een ‘gridlock’, waardoor al het verkeer op de bestemde en omliggende wegen nagenoeg stil komt te liggen.

 

"Voor de ambulancedienst zijn de aanrijtijden door files de grootste zorg. 95 procent van onze ritten dient binnen een kwartier ter plaatse te zijn, maar is dat haalbaar?”, geeft Henk Bekendam aan, teammanager ambulancezorg Brabant Midden-West-Noord.

 

Doorgerekend

Naast dat de renovaties leiden tot veel verkeersoverlast voor weggebruikers, heeft het ook een risico op de acute zorg; komt de acute patiënt wel op tijd aan op de juiste plek? “De gevolgen van de verkeersscenario’s van Rijkswaterstaat zijn doorgerekend door het RIVM en op basis daarvan treffen we maatregelen om de impact op de acute zorg tot een minimum te beperken”, zegt Ruud Houdijk, projectleider namens NAZB en het ROAZ Zuidwest-Nederland

 

Doelgroepenoverleg

Binnen het speciaal voor deze werkzaamheden ingestelde ‘doelgroepenoverleg Zorg’ wordt de voorbereiding van de zorg afgestemd met Rijkswaterstaat en op de maatregelen van de andere hulpdiensten binnen de veiligheidskolom. Ook worden afspraken gemaakt over compensatie voor maatregelen van individuele instellingen. Zo krijgen sommige medische professionals op weg naar een spoedsituatie een ontheffing voor de tweede Heinenoordtunnel, zetten we extra ambulances in en kijken we of er tijdelijk een speciale ambulancehelikopter kan worden ingezet.

 

Daarnaast zet Rijkswaterstaat een grootschalige communicatiecampagne in om weggebruikers te motiveren thuis te werken, buiten de spits te reizen, te carpoolen of het openbaar vervoer te gebruiken. Toch zijn files en opstoppingen op bepaalde plekken niet te voorkomen. “We zijn in de regio’s goed voorbereid en er ligt goede planvorming en een crisisstructuur”, zegt Jeanet van de Stel, strategisch adviseur bij GHOR Brabant Midden-West-Noord. “Maar het wordt spannend. Je kunt niet precies voorspellen hoe het gaat lopen, want we zijn voor een groot deel afhankelijk van menselijk gedrag.”

 

Scenario’s

De werkzaamheden vinden plaats in de zomer omdat het dan meestal wat rustiger is op de weg. Uitdaging echter van de zomerperiode is dat de regio Zeeland vakantiebestemming is. Voor de zorg heeft de zomer als nadeel dat zorgverleners in die periode zelf op vakantie zijn.

 

Medisch personeel en patiënten zullen ook in files belanden, waardoor zij mogelijk niet tijdig op locatie arriveren en die zorgverlening dus niet op tijd kan plaatsvinden. Ongelukken op de weg liggen ook op de loer; de verkeersdrukte neemt toe en mensen rijden andere onbekende routes. “Die risico’s versterken elkaar natuurlijk, waardoor de kans op een opgeschaalde situatie groter wordt”, aldus Jeanet. 

 

Samenwerking

“Het mooie aan dit project is de regio-overstijgende samenwerking”, vindt Ruud. “We werken samen binnen twee ROAZ-regio’s en vier GHOR-bureaus, waarbinnen dan weer de acute ketenpartners als ambulance, ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten, verloskundigen, GGZ en VVT samenwerken. Zo komen we op slimme oplossingen en slaan we een brug tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein. Hoewel de impact verschilt per regio, is er een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel om de juiste maatregelen te treffen om de zorg voor de acute patiënt zo goed mogelijk te borgen.”

 

Henk en Jeanet sluiten zich daarbij aan. Henk: “Achter de schermen wordt keihard gewerkt om dit allemaal in goede banen te leiden. Iedereen in de keten wordt in zijn kracht gezet.” “Het is heel waardevol dat alle partijen zich verenigd hebben om deze opgave samen aan te pakken en elkaar te steunen waar nodig”, zegt Jeanet.

 


 

Update bericht: maandag 24 maart 2023 - 14:00 uur

De geplande renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel hebben een forse impact op de bereikbaarheid in de regio. Sinds december 2022 overleggen de zorgpartijen in Zuidwest-Nederland en West-Brabant intensief over mogelijke maatregelen om de gevolgen voor de zorg zoveel mogelijk te beperken.

 

Dit betreft maatregelen voor de bereikbaarheid van de zorg onder ‘normale omstandigheden’, maar ook maatregelen voor het geval zich tijdens de renovatie tegelijkertijd een ramp of crisis voordoet. Hiervoor is een speciale werkgroep ‘Opgeschaalde zorg’ ingesteld, met daarin vertegenwoordigers van de stafbureaus ROAZ, de GHOR-bureaus, de ambulancediensten, de meldkamers en enkele ziekenhuizen.

 

In de werkgroep is afgesproken zoveel mogelijk voort te bouwen op bestaande planvorming van de vier betrokken regio’s, zoals de ambulancebijstandsplannen en gewondenspreidingsplannen. Omdat de wegwerkzaamheden en extra files belemmerend zouden kunnen zijn voor de snelheid van capaciteitsopschaling, wordt bij incidenten in die periode laagdrempeliger besloten over te gaan tot alarmering en bijstand. Verder worden afspraken gemaakt over bovenregionale samenwerking en informatieuitwisseling tijdens een ramp of crisis. Opschaling vindt plaats volgens de normale GRIP-structuur van de betrokken vier veiligheidsregio’s.

 

Waar nodig wordt tussen de crisisteams en beleidsteams van de regio’s afgestemd. Als wordt geconstateerd dat een incident ook leidt tot grote impact op de continuïteit van de acute zorg, dan kunnen het ROAZ Zuidwest-Nederland en Netwerk Acute Zorg Brabant besluiten om een bovenregionaal Tactisch Team Zorg te formeren. Daarin nemen liaisons zitting van beide stafbureaus ROAZ, de GHOR-regio’s en de crisiscoördinatoren van relevante zorgpartijen. Over het bovenregionale informatiemanagement binnen de zorg in dat soort situaties worden nog specifieke afspraken gemaakt.

 

Het bovenregionaal Tactisch Team Zorg kan ook bijeen worden geroepen als niet een ramp of crisis, maar de wegwerkzaamheden zelf, leiden tot verstoring van de zorgcontinuïteit. Dat gebeurt op basis van concrete signalen uit het veld. De crisiscoördinatoren van alle zorgpartijen zijn het eerstaangewezen kanaal om dergelijke signalen af te geven. We werken nog uit waar zij tijdens de werkzaamheden met hun signalen terechtkunnen. Ook werken we nog uit hoe informatie en waarschuwingen van Rijkswaterstaat en de meldkamers over de actuele verkeerssituatie en andere relevante meldingen kunnen worden verspreid binnen de zorg. Deze uitwerkingen toetsen we bij de diverse betrokkenen en overlegorganen in beide ROAZ’en.