Opleidingsprogramma Crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief

De laatste jaren hanteren zorginstellingen in de voorbereiding op rampen en crises veelal een scenariogerichte benadering. Bedrijfscontinuïteitsmanagement is de nieuwe stip op de horizon voor de zorgsector en gaat over het waarborgen van zorgprocessen tijdens een crisis. Volg dit opleidingsprogramma en je krijgt de nieuwste inzichten op het gebied van crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief die je direct kunt toepassen!

Scenario’s als een grote toestroom van patiënten, stroomuitval, wateroverlast of vrijkomen van CBRN-agentia (chemisch, bacteriologisch, radiologisch en nucleair) zijn tot nu toe het uitgangspunt geweest voor analyse, planvorming en OTO-activiteiten. Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) heeft een fundamenteel ander uitgangspunt en richt zich op de continuïteit van (deel)kernprocessen van de zorginstelling. Door te focussen op deze zorgprocessen, ontstaat een duidelijk beeld van hoe erg een crisis ingrijpt op de zorgverlening. Daardoor kunnen specifieke besluiten en maatregelen genomen worden in het kader van zorgcontinuïteit.

 

Dit opleidingsprogramma leert je een continuïteitsgerichte benadering toe te passen bij de voorbereiding en aanpak van bijzondere omstandigheden (rampen en crises). De continuïteit van het primaire proces is het uitgangspunt voor analyse, planvorming en te nemen maatregelen. De focus van dit programma ligt op het elimineren en vermijden van risico’s, en het nemen van organisatorische en technische maatregelen om effecten op de continuïteit van beschikbare zorg te beperken. Ook wordt aandacht besteed aan opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen in je eigen organisatie, zodat ze vanuit BCM-perspectief vakbekwaam zijn en een bijzondere situatie het hoofd kunnen bieden.