Zomersessies: hoe nu verder met het ROAZ-plan?

De drie zomersessies zijn met in totaal ruim 80 aanwezigen goed bezocht. Tijdens de zomersessies bespraken we de conclusies uit het ROAZ-beeld en blikten we vooruit naar de belangrijkste prioritaire opgaven en kaders voor het ROAZ-plan.
Zomersessies: hoe nu verder met het ROAZ-plan?

NAZB haalde in samenwerking met adviesbureau SiRM waardevolle input op bij professionals, managers en bestuurders uit het acute zorgnetwerk. Het doel van de drie zomersessies was om samen met de ketenpartners de conclusies van het ROAZ-beeld te bespreken. Daarin werd voor het borgen van de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van acute zorg ingezoomd op 6 pijlers:

 

  1. afstemming spoedzorgstromen en kwaliteitsnormen;
  2. groei vraag dempen;
  3. aanbod efficiënter of anders inzetten;
  4. zorgcoördinatie;
  5. dataverzameling, monitoring en sturing;
  6. samenwerken, kennisdelen en coalitievorming.

Tijdens de sessies bespraken deelnemers vervolgens de richting voor de prioritaire opgaven, kaders en kansen voor het ROAZ-plan.

 

Belangrijkste conclusies

Een terugkerend onderwerp tijdens de zomersessies was kwaliteit van zorg. Hoe verhoudt de opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) - met als ambitie 'het verhogen van de kwaliteit' - zich tot de taakstelling van het ROAZ, waarbij de nadruk ligt op borgen van kwaliteit? Daarnaast werd besproken hoe we ondanks de toenemende disbalans tussen vraag en aanbod - dat uit het ROAZ-beeld naar voren kwam - de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg duurzaam kunnen borgen.

 

Kansen die uit de zomersessies naar voren kwamen, waren het verkennen van digitale mogelijkheden, het aanscherpen van de triage en initiatieven hoe binnen één sector de zorg nog efficiënter georganiseerd kan worden. Dat kan door ook gericht te kijken naar verschillende doelgroepen, denk aan de oudere patiënt met multiproblematiek of chronische patiënten met een acute zorgvraag.

 

Gemene deler uit de constructieve discussies tijdens de zomersessies was: we staan voor een grote opgave in de acute zorg, die je niet los kunt zien van de reguliere zorg en de maatschappelijke context. Samen vormen we een stevig netwerk en pakken we de kansen aan die binnen de invloedssfeer van de acute zorg voorhanden liggen.

 

Hoe nu verder?

Met jullie input gaan we met de regionale werkgroep aan de slag om te komen tot een gedragen ROAZ-plan. In september en oktober worden de bevindingen uit de zomersessies binnen het Tactisch ROAZ en de bestuurlijke sectorale overleggen besproken. Het doel is dat in oktober de prioritering van de opgaven, schaal en deelnemende partijen helder zijn. In de daaropvolgende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en besproken binnen de diverse overlegorganen. Ook zullen er inloopspreekuren voor ketenpartners georganiseerd worden om vragen te beantwoorden.

 

Het ROAZ-plan wordt vervolgens begin december in het Strategisch ROAZ besproken en daarna afgerond.