Samen werken we toe naar een stevig netwerk

Het nieuwe jaar is van start gegaan. We kijken in dit artikel terug op weer een mooi jaar en blikken vooruit naar 2018.
Samen werken we toe naar een stevig netwerk

“In 2017 hebben we samen met onze ketenpartners belangrijke stappen gezet in de versteviging van ons netwerk”, zegt Christine Schepel, hoofd NAZB. De druk op de spoedzorg is een belangrijk thema. “Onze ketenpartners ervaren drukte door een veranderende en toenemende zorgvraag en een tekort aan gespecialiseerd personeel. Binnen ons ROAZ-programma stonden we daar uitgebreid bij stil."

 

"Daarnaast gaven we in diverse themabijeenkomsten veel aandacht aan de zorgverlening omtrent ouderen in de acute zorg, personen met verward gedrag en het capaciteitstekort onder zorgverlenend personeel en de griep.”

Kwaliteitskader

In 2018 start de implementatie van het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen, waarin afspraken over samenwerking en overdracht van zorg zijn vastgelegd. “De ambitie is dat iedere patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats uitstekende zorg krijgt”, vertelt Kim Holtkamp, adviseur acute zorg. NAZB ondersteunt en faciliteert het implementatieproces om de kwaliteit van de acute zorgketen in Brabant te borgen en verbeteren.

Trauma en acute zorg

In het ROAZ zijn diverse afspraken gemaakt om de kwaliteit van de acute zorg verder te verbeteren. Zo ontwikkelde de werkgroep Sepsis een zakkaartje en een Brabantbreed protocol voor de vroegtijdige herkenning en uniformiteit in behandeling van sepsis. “Bekendheid over sepsis is belangrijk, want hoe sneller deze ziekte behandeld wordt, hoe beter de prognose voor de patiënt”, aldus Eveline du Cloo, adviseur acute zorg.

 

Vanuit de focusgroep CVA en de betrokken ketenpartners kwam dit jaar het regionale ketenprotocol voor acute beroertezorg tot stand. Daarnaast pakte NAZB de coördinatie en ondersteuning van het IC Netwerk Zuidwest-Nederland op.

Registratie

Collega’s uit het domein registratie en onderzoek zaten in 2017 niet stil. Er is aan de hand van de traumaregistratie een grafisch overzicht gemaakt van ernstig gewonde patiënten. “De traumaregistratiecijfers bieden een schat aan informatie”, zegt Katinka van Delft, coördinator traumaregistratie. “De overzichtskaart maakt de data inzichtelijk voor een breed publiek.Ook in 2018 geven we weer een overzicht van de cijfers.”

 

Onlangs startte klinisch epidemioloog Mariska de Jongh met een nieuwe projectleider een proef naar het afnemen van vragenlijsten bij patiënten met Computer Adaptief Testen. Komend jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Onderzoek

De komende jaren wordt meer aandacht besteed aan het meten van ongewenste effecten als gevolg van een trauma. Mariska: “Waar voorheen de focus lag op cijfers van overleving, kijken we nu ook naar uitkomsten als fysieke en psychische klachten en sociale participatie na een ongeval.” Een voorbeeld is de studie van Katinka onder ernstig gewonden patiënten. Tien jaar na het ongeval is hun fysieke en psychische welbevinden gemeten in relatie tot hun persoonlijkheid. Komend jaar worden de eerste cijfers bekend.

 

Ook voor de BIOS studie worden begin 2018 de eerste resultaten verwacht. Eind 2017 zijn alle patiënten een jaar lang opgevolgd. “Een mooi vooruitzicht”, zegt Mariska, “ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten.” Ook arts-onderzoeker Lars Brouwers verzette veel werk met zijn promotieonderzoek.

Crisisbeheersing

Patricia van Roessel en Eelko Netten, adviseurs crisisbeheersing & OTO, merkten in 2017 meer awareness voor crisisbeheersing en ketensamenwerking. Patricia: "We zien dat ketenpartners graag mee willen in deze ontwikkeling. Toch lopen zij tegen capaciteitsproblemen aan.” Eelko: “Momenteel ligt er een enorme druk op zorginstellingen. Het is dus van belang om slim te ondersteunen. We luisteren naar wat onze ketenpartners nodig hebben en bepalen samen wat realistisch is.”

 

De focus komt meer te liggen op regionale risico’s voor onze zorgcontinuïteit, leggen Eelko en Patricia uit. Eelko: “Samen met de zorginstellingen bepalen we welke risico’s op de zorgsector afkomen en waar wij ons op gaan voorbereiden.” Zo is ook komend jaar ICT-uitval weer een belangrijk thema.

 

Communicatie

Het komende jaar worden alle kaders van het ROAZ-programma beschreven in een meerjarenbeleidsplan. Ook het ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant krijgt verder vorm. Om de verbinding te zoeken met onze ketenpartners speelt communicatie een belangrijke rol. “Momenteel werken we aan een nieuwe website die beter voldoet aan de wensen en behoeften van onze ketenpartners en collega-netwerken”, zegt communicatieadviseur Charlotte Reddingius. Suggesties zijn welkom via secretariaat@nazb.nl.