ROAZ-beeld Brabant gereed

Het ROAZ-beeld is gereed. Het beeld geeft een feitelijke weergave van de capaciteit van het acute zorgaanbod, de zorgvraag en verwachte ontwikkeling hierin. Het is de voorbereiding op het ROAZ-plan.
ROAZ-beeld Brabant gereed

Het ROAZ-beeld en ROAZ-plan zijn een van de kaders beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA), met als doel om de regionale samenwerking, ook in de acute zorg, te versterken. 

 

Bespiegeling 

Uit het ROAZ-beeld komt naar voren dat over de volle breedte van de regionale acute zorgketen op alle vlakken een nog grotere disbalans zal ontstaan tussen vraag en aanbod dan waar de zorgsector momenteel al mee te maken heeft. Hoewel in het proces met onder andere de werkgroep eerste suggesties voor acties zijn gedaan, laat het beeld zien dat die onvoldoende soelaas bieden. 

 

Het gesprek over welke acties nodig zijn om deze disbalans zoveel mogelijk te beperken en/of hiermee om te gaan, zal gevoerd moeten worden. De in het beeld gedane suggesties voor acties om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van acute zorg in de toekomst duurzaam te borgen, vormen dan ook het startpunt voor de verdere discussie. 

 

In de volgende fase wordt het ROAZ-plan opgesteld waarbij zo goed mogelijk de samenhang wordt gezocht met de op te stellen regio-plannen op zorgkantoorniveau. Tot slot is het van belang om niet alleen regionaal, maar ook landelijk het maatschappelijke debat te voeren over welke zorg nog geleverd wordt door professionals en wat op andere manieren gedaan kan worden. Het burgerperspectief is daarbij belangrijk.   

 

Achtergrond 

Adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) heeft in opdracht van het Dagelijks Bestuur de ROAZ-regio Brabant ondersteund bij de totstandkoming van het ROAZ-beeld. Voor een accurate begeleiding van het proces, toetsing en duiding van de bevinding is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging op managementniveau van de regionale partners. Deze werkgroep is ondersteund door SiRM en NAZB. 

 

Aanvullende data

Het ministerie van VWS heeft via het RIVM landelijke data beschikbaar gesteld voor het opstellen van het ROAZ-beeld. Aanvullend daaraan is een data-uitvraag gedaan bij ketenpartners en zijn zij allen geïnterviewd om informatie op te halen ten aanzien van kansen en knelpunten voor de duurzame borging van de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van acute zorg in de toekomst. Met de combinatie van deze aanvullende informatie is het ROAZ-beeld tot stand gekomen, dat het startpunt biedt voor het ROAZ-plan. 

 

ROAZ-plan

Het ROAZ-plan maakt inzichtelijk: wat zijn de belangrijkste opgaven om de toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen? Daar vloeien uiteindelijk ROAZ-afspraken uit voort. Het ROAZ-plan is gebaseerd op het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in het IZA genoemde uitgangspunten, waarbij urgentie van de regionale knelpunten op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit leidend is. Voor het eind van 2023 moet het ROAZ-plan klaar zijn.

 

Meer informatie 

Benieuwd geworden naar het ROAZ-beeld? De publieke versie vind je hier

 

Op de website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl worden de komende tijd alle ROAZ-beelden én regio-beelden geplaatst.