Nieuwe structuur van het ROAZ

Vanaf 2023 werken we binnen ROAZ Brabant met een nieuwe organisatiestructuur.
Nieuwe structuur van het ROAZ

Waarom deze verandering?

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het acute zorglandschap. 

 

Wet- en regelgeving

Sinds januari 2022 geldt een andere wet- en regelgeving: een nieuw artikel is opgenomen in de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) acute zorg en de bijbehorende ministeriële regeling worden aanvullende eisen gesteld aan (de taken) van het ROAZ. 

 

Geleerde lessen uit de coronacrisis

De coronacrisis heeft de regio Brabant hard geraakt. De tijdelijke crisisstructuur maakte helder hoe we binnen het ROAZ nog slagvaardiger te werk kunnen gaan. Als positief bijeffect hebben we als regio nog meer de voordelen gezien van regionale samenwerking waardoor de banden zijn versterkt.

 

Integraal Zorgakkoord 2023 - 2026

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidt tot een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden voor het ROAZ. Eén van de uitgangspunten van het IZA is regionale samenwerking, ook in de acute zorg. Zo staat in het IZA dat iedere ROAZ-regio in het tweede kwartaal van 2023 een ROAZ-beeld en in het vierde kwartaal van 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben over de aanpak van de acute zorg in de regio, om deze ook in de toekomst toegankelijk en van een juiste kwaliteit te houden. Binnen het ROAZ Brabant zetten we stappen om tot een ROAZ-beeld en -plan te komen. 

 

Advies

Om de regionale samenwerking in ROAZ-verband in de toekomst te bestendigen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) ROAZ organisatieadviesbureau SeederDeBoer gevraagd een advies te geven voor de verdere ontwikkeling van een gedragen, passende en toekomstbestendige structuur voor ROAZ Brabant. SeederDeBoer adviseert een themagerichte netwerkstructuur die voortborduurt op de huidige en COVID-crisisstructuur.

 

Na een zorgvuldig traject waarin input van alle ketenpartners, onder andere door doorleving van de conceptstructuren in de diverse (sectorale) overleggen, is meegenomen, stelde het DB ROAZ de structuur op 22 december 2022 vast. NAZB werkt in de eerste helft van 2023 aan de implementatie van de structuur in de regio. 

 

Belangrijkste veranderingen

De nieuwe structuur bouwt grotendeels voort op de bestaande structuur. Belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Behouden van het DB ROAZ als richtinggevend en sturend overlegorgaan.
  2. Inrichting van een Tactisch Kernteam dat invulling geeft aan de (strategische) agenda van het ROAZ.
  3. Werken met sectorale representatie en vertegenwoordiging binnen het DB ROAZ en Tactisch Kernteam.
  4. Een nadrukkelijker plek voor sectorale overleggen (strategisch en tactisch).

 

VVT-sector

In de nieuwe structuur krijgt de VVT-sector binnen het ROAZ een vaste plek, zowel op strategisch als op tactisch niveau. Zoals voor alle sectoren neemt één vertegenwoordiger deel aan het DB ROAZ en twee vertegenwoordigers aan het Tactisch Kernteam. Daarnaast wordt een sectoraal overleg ROAZ-VVT ingericht waarin de vijf RONAZ-bestuurders de VVT-sector vertegenwoordigen. 

 

Focusgroepen heten voortaan ‘expertgroepen’

De Expertgroepen bieden een inhoudelijke verdieping op een bepaald thema. In de expertgroepen zitten managers en/of zorgprofessionals en experts vanuit de ketenpartners. De keuze voor de term ‘Expertgroepen’ heeft met name te maken dat het woord ‘focusgroep’ in de onderzoekswereld vaak een andere betekenis heeft. Aan de inhoudelijke structuur en samenstelling van de focusgroepen verandert niets.