Focusgroep acute obstetrie

Zwangere vrouwen en pasgeborenen moeten in een acute situatie 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen rekenen op goede zorg. Een acute situatie kan zich voordoen tijdens de zwangerschap, de bevalling, na de bevalling of de neonatale periode. In deze situaties is het belangrijk dat de samenwerking tussen betrokken zorgverleners zo goed mogelijk geregeld is zodat moeder en/of kind de juiste zorg ontvangen. Deze zorg is bij uitstek ketenzorg.

Taken focusgroep

De taken van de focusgroep acute obstetrie zijn:

  • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
  • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
  • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen;
  • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
  • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant.

 

De voorzitter van de focusgroep is dr. Cora Fiedeldeij, gynaecoloog in het ETZ te Tilburg. Aan de focusgroep nemen vertegenwoordigers van ketenpartners uit heel Brabant deel:

  • verloskundigenzorg, zowel 1e als 2e lijn;
  • ambulancezorg (Regionale Ambulance Voorziening en de Meldkamer Ambulance Zorg);
  • gynaecologen en kinderartsen uit alle ziekenhuizen in Brabant.

 

Thema's

De thema’s besproken in de focusgroep vloeien voort uit zowel landelijke als regionale ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het afstemmen van het vullingsbeleid bij fluxus postpartum en bloedverlies tijdens de tweede helft van de zwangerschap gehanteerd door verloskundigen/gynaecologen en het ambulancepersoneel. Daarnaast heeft de focusgroep een checklist ontwikkeld om de ketenzorg rond de acuut bedreigde natte neonaat thuis te optimaliseren. Op de checklist is ruimte voor gedetailleerde informatie over het kind, de zwangerschap en bevalling en kan bij zowel een telefonisch als schriftelijke overdracht gebruikt worden. Daarnaast is het formulier “SBARR communicatie: overdracht vanuit de verloskundige” opgesteld. Dit biedt de verloskundige handvatten in overdrachtssituaties met betrekking tot moeder en/of kind.

 

Adviseur NAZB

Kim Holtkamp