Focusgroepen

Het ROAZ brengt van de volgende vijf landelijk vastgestelde aandachtsgebieden de acute zorgketens in kaart : Acute Obstetrie (verloskunde), Acute Psychiatrie, Myocard Infarct (hartaanval), Cerebrovasculair accident (CVA oftewel beroerte) en Acute Heuptrauma’s. Voor elk aandachtsgebied bestaat een focusgroep. Zij bekijken hoe de acute zorg per aandachtsgebied verbeterd kan worden.

 

Elke focusgroep heeft een medisch specialist uit het betreffende aandachtsgebied als voorzitter. Binnen het NAZB werkt er daarnaast een medisch coördinator van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis als kartrekker van de vijf focusgroepen.

 

De projectleider ROAZ ondersteunt de voorzitter van het bestuurlijk overleg bij de voorbereiding van de focusgroepen. Deze projectleider is tevens een liaison tussen de focusgroepen en het bestuurlijk overleg.

 

Werkwijze

Elke focusgroep maakt rapportages die door het ROAZ vastgesteld worden.

De focusgroepen hebben de volgende werkwijze:

 

1. Inventariseren van de zorgketen, bijbehorende afspraken en knelpunten:

De focusgroepen brengen het acute zorgaanbod binnen het aandachtsgebied in kaart. Daartoe worden de werkwijze en bestaande afspraken geïnventariseerd tussen de ketenpartners die een rol spelen bij de desbetreffende zorgketen. De resultaten hiervan komen op papier te staan en worden verder uitgewerkt door de focusgroep. De rapportage omvat uiteindelijk informatie over wie welke zorg levert, capaciteiten, afspraken, richtlijnen, prestatie-indicatoren en gesignaleerde knelpunten.

 

2. Onderzoeken van mogelijke oplossingen om knelpunten te verhelpen of te minimaliseren:

Naar aanleiding van de inventarisatie start het onderzoeken van mogelijke oplossingen en verbeteringen voor de zorgketen. Uitgangspunt hierbij is dat ketenpartners er gezamenlijk voor zorgen dat de patiënt met een acute zorgvraag snel en adequaat op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt. In deze fase wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn om de desbetreffende zorgketen te verbeteren.

 

3. Ontwikkelen van concrete verbeterpunten:

In deze fase wordt een concreet verbetervoorstel gemaakt om de eerder gevonden knelpunten te verhelpen of te verminderen. Ook wordt nagedacht over de implementatie van dit voorstel.

 

4. Vergaren en verspreiden van kennis en kunde voor de zorgketen en het organiseren van randvoorwaarden die nodig zijn om tot een netwerk met leermogelijkheden te komen:

De onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen zorgen voor een continue verbetercultuur in de hele regio. De focusgroep organiseert bijeenkomsten waarbij onderlinge ervaringen, casuïstiek, best practices en mogelijke verbeteringen naar aanleiding van fase 3 aan de orde komen. Ook kunnen de eerste drie fasen worden herhaald, bijvoorbeeld voor een andere aandoening/situatie.

 

 

 

 

 

Print