Netwerk Acute Zorg Brabant

ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. het doel hiervan is de acute zorg te borgen en te verbeteren. Het NAZB coördineert het ROAZ voor Noord-Brabant.

 

Wet Toelating Zorginstellingen

Op 1 januari 2006 trad de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in werking. In deze

wet staat dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor hun infrastructuur en

investeringsbeslissingen. Met de invoering van de WTZi is een stap gezet van centrale

aanbodsturing richting gereguleerde marktwerking.

 

De WTZi heeft consequenties voor de acute zorg. Een deel van de wet is bedoeld om te

komen tot onderlinge afstemming tussen de verschillende aanbieders van acute zorg.

Deze aanbieders van acute zorg maken in regionaal verband afspraken over (een betere)

samenwerking. Het ministerie van VWS legt hiermee de verantwoordelijkheid voor spreiding en toegankelijkheid van acute zorg nadrukkelijk bij de veldpartijen.

 

Brabantbreed

Het ROAZ neemt bestuurlijk Brabantbrede, beleidsvormende, voorbereidende en ondersteunende beslissingen. Dit draagt bij aan het stimuleren en bewaken van de kwaliteit van acute zorg. Het belangrijkste doel hierbij is ervoor te zorgen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.