Coronavirus aanpak Brabant - veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het coronavirus en hoe Brabant deze crisis aanpakt.
Coronavirus aanpak Brabant - veelgestelde vragen

Wat is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen en het Netwerk Acute Zorg Brabant?

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken ketenpartners betrokken bij de acute zorg in Brabant in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Zo zorgen we met alle acute zorginstellingen dat de patiënt die acuut zorg nodig heeft zo snel mogelijk de juiste en best passende zorg krijgt in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners in de regio.

 

Tijdens de coronacrisis is deze samenwerking geïntensiveerd. Ziekenhuizen, huisartsenzorg, ambulancediensten, GGZ-instellingen, Verpleging, Verzorging en thuiszorg en GGD/GHOR hebben dagelijks contact, onder andere via het Dagelijks Bestuur ROAZ waarin al deze sectoren bestuurlijk vertegenwoordigd zijn.

 

Het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) ondersteunt de ketenpartners in deze samenwerking. Het Netwerk Acute Zorg Brabant coördineert deze samenwerking en regelt het overleg.

 

Waarom is het nodig dat deze partijen samenwerken?

Bij de zorg voor de acute patiënt (bijvoorbeeld corona/griep, trauma of acuut hartfalen) zijn veel zorgverleners betrokken. Van de eerste opvang door het ambulancepersoneel, een bezoek aan de huisarts(enpost) tot aan een opname in het ziekenhuis of op de Intensive Care. Die zorgverlening kan alleen functioneren als goede samenwerking plaatsvindt en afspraken worden gemaakt. Daarom zijn er in Nederland elf acute zorgregio’s aangewezen (ROAZ’en) die deze verantwoordelijkheid op zich nemen om dit goed te organiseren.

 

Wat wordt regionaal geregeld en waarvoor is een zorginstelling zelf verantwoordelijk?

Tijdens de coronacrisis geeft het ‘Regionaal Plan Zorgcontinuïteit’ handvatten om de crisis te managen. In dit plan staat op hoofdlijnen beschreven welke acties zorgorganisaties kunnen nemen, wat regionale acties zijn, wie welke (regie)rol heeft, op welk niveau coördinatie plaatsvindt en welke taken en verantwoordelijkheden gelden.

 

In het ROAZ wordt bepaald welke (gezamenlijke) maatregelen noodzakelijk zijn om de acute zorg, zowel de reguliere acute zorg als de zorg voor coronapatiënten, te waarborgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om regionaal beleid ten aanzien van de inzet en het testen van medewerkers, het bezoekbeleid en afspraken over persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen die gebruikt worden voor de reguliere acute zorgverlening.

 

Hoe is de situatie in Brabant?

Doordeweeks delen we cijfers over onder andere het aantal nieuwe coronapatiënten en aantal opgenomen patiënten op Intensive Care op de website van NAZB op de updatepagina.

 

Er is continu de dreiging voor een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoe is dit op regioniveau geregeld?

Door het coronavirus is er grote schaarste ontstaan van zowel beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes), als medische hulpmiddelen. Het ministerie van VWS heeft de GGD/GHOR’s in de verschillende regio’s opdracht gegeven om distributiepunten in te richten in de verschillende ROAZ-regio’s om de verdeling hiervan aan de zorginstellingen te coördineren.

 

Het onlangs opgerichte Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) zorgt voor de inkoop van middelen waaraan een tekort dreigt en levert deze vervolgens aan de regionale distributiecentra, die vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar proberen af te stemmen. Er is nog steeds sprake van schaarste aan verschillende middelen, maar er wordt hard gewerkt om de tekorten weg te werken.

 

Wat doet het Regionaal en Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding?

Toen in de eerste week van maart in Brabant het coronavirus uitbrak (vermoedelijk door carnaval), werd het snel enorm druk in de (intensive care-afdelingen van de) verschillende ziekenhuizen in de regio. Daarom was hulp noodzakelijk van ziekenhuizen buiten de provincie (naast de hulp die onder meer verzorgingsinstellingen binnen Brabant boden). Aanvankelijk regelde elk ziekenhuis dit zelf via onderlinge contacten, maar met de exponentiële stijging van acute coronapatiënten werd al vrij snel werd duidelijk dat goede coördinatie noodzakelijk was,

 

Daarom is halverwege maart het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding opgericht om dit strakker te coördineren. Het gaat immers niet om een soort veredeld taxivervoer, maar om een zeer complexe logistieke opgave, waarbij vraag, aanbod, vervoer en onderweg de juiste apparatuur en het juiste personeel, op elkaar moet worden afgestemd. Door deze omvangrijke uitplaatsingsoperatie hebben de Brabantse ziekenhuizen de enorme toestroom van patiënten net het hoofd kunnen bieden. Nu de rest van Nederland ook te maken heeft met veel coronapatiënten, is een landelijk coördinatiecentrum opgericht om de patiëntenzorg zo goed mogelijk te spreiden over Nederland tijdens de coronacrisis. Het regionale centrum regelt sindsdien de afstemming tussen Brabantse ziekenhuizen en het landelijk coördinatiecentrum.