Netwerk

De kwaliteit van de acute zorgverlening hangt vooral af van een goede afstemming tussen de schakels in de acute zorgketen. Het NAZB verbindt de schakels in de acute zorgketen en bevordert de onderlinge samenwerking. Een goed werkende zorgketen leidt tot een betere kwaliteit van opvang, behandeling en zorg voor patiënten met een acute zorgvraag.

 

Partners
Een scala aan hulpverleners en instanties heeft een rol bij de hulp aan patiënten met een acute zorgvraag:

 • huisartsen en huisartsenposten
 • regionale ambulance voorzieningen (rav)
 • afdelingen van ziekenhuizen, zoals de spoedeisende hulp
 • geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg
 • gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdiensten (ggd)
 • verloskundigen
 • de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (ghor)
 • traumacentra (met hun mobiele medische teams)

 

Samenwerking

Het NAZB maakt met al deze partijen afspraken over onderlinge samenwerking. Ook zorgt het voor een optimaal ingericht acuut zorgnetwerk waarbij kwaliteit en bereikbaarheid centraal staan. Het NAZB heeft daarbij een regiefunctie in een omvangrijk netwerk.

 

Regiefunctie

De regiefunctie houdt in dat het netwerk:

 • afspraken maakt over de opvang en behandeling van patiënten (afhankelijk van de aandoening en de ernst daarvan);
 • protocollen van de verschillende ketenpartners op elkaar afstemt;
 • zorgdraagt voor goede voorbereiding op rampen en crises.
Print