Focusgroep acute psychiatrie

Acute psychiatrie is ketenzorg bij uitstek. Voor mensen die in acute psychische nood verkeren, wordt de crisisdienst opgeroepen. Dit kan gedaan worden door de eigen huisarts of huisartsenpost, maar ook door de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, de GGZ-instelling waar iemand mogelijk bekend is, of door de politie. De beoordeling van een persoon in crisis vindt bij voorkeur thuis plaats. Indien nodig wordt de persoon door de ambulancedienst vervoerd naar een beoordelingslocatie.

Taken focusgroep

De taken van de focusgroep acute psychiatrie zijn:

 • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
 • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
 • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen;
 • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant.

 

De voorzitter van de focusgroep is drs. Liesbeth de Vos, SEH-arts in het ETZ te Tilburg. Aan de focusgroep nemen vertegenwoordigers van diverse Brabantse ketenpartners deel:

 • ambulancezorg (Regionale Ambulance Voorziening en de Meldkamer Ambulance Zorg);
 • geestelijke gezondheidszorg met crisisfunctie;
 • huisartsenzorg;
 • politie;
 • verslavingszorg met crisisfunctie;
 • ziekenhuizen.

 

Thema's

De thema’s besproken in de focusgroep vloeien voort uit zowel landelijke als regionale ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de kennisuitwisseling over en het faciliteren van afspraken over vervoer van personen met verward gedrag en de generieke module acute psychiatrie.

 

Naast deze actuele thema’s heeft de focusgroep eerder een zakkaartje en poster ontwikkeld over het Excited Delirium Syndroom (EDS). EDS is een opwindingstoestand als gevolg van drugsgebruik met medische en/of psychische complicaties. Het kan leiden tot plotselinge dood, waarschijnlijk door extreme belasting van het hart. Het doel van deze documenten is de bekendheid over EDS bij hulpverleners te vergroten en de ketenzorg voor personen die onder invloed van drugs verkeren en/of verward of agressief gedrag vertonen te verbeteren.

 

Communicatie in de gehele acute zorgketen is zeer belangrijk. De focusgroep zet zich in om communicatie tussen ketenpartners in de acute psychiatrische zorgketen te verbeteren.

Om dit te bewerkstelligen hebben ze de SBARR methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation, Repeat) toegepast op psychiatrie. De SBARR methode is een gestructureerde manier van communicatie tussen zorgverleners. 

Met name in acute situaties, waarbij onmiddellijke aandacht en actie noodzakelijk is, biedt de methode handvaten voor eenduidige communicatie. Er is een zakkaartje ontwikkeld voor de overdracht tussen hulpdiensten in de keten van de (acute) psychiatrie. 

 

Adviseur NAZB

Babs Rovers