Masterclass Uitvoering van een business impact analyse en een risico-inventarisatie & evaluatie

BCM voor (bedrijfs)managers, (organisatorisch) hoofden en teamleiders

Deze masterclass gaat in het kort in op wat kritische (deel en kern) processen zijn en hoe je een business impact analyse en een risico-inventarisatie & evaluatie uitvoert op zorgprocessen. Het geeft het belang aan van goede BIA en RIA&E om grip te houden op de zorgcontinuïteit binnen de eigen afdeling en op de gehele zorginstelling.

Je kunt je als organisatie niet op alle risico’s voorbereiden en je zult dus als manager of hoofd/teamleider op je afdeling keuzes moeten maken. Om zorgcontinuïteit in alle omstandigheden te waarborgen, heb je inzicht nodig in de grootste risico’s voor de meest kritische zorgprocessen op je afdeling. Alleen dan kun je als integraal risicomanager optreden en effectieve maatregelen nemen. Via BCM wordt crisisbeheersing meer tastbaar, effectiever en gaat het beter aansluiten bij de dagelijkse bedrijfsvoering op de afdeling als in van de zorginstelling.

 

Je rol

Als manager en of hoofd/teamleider heb je een belangrijke aanjagende en faciliterende rol bij het implementeren van crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief. Zicht op wat op afdelingsniveau zorgprocessen bedreigt en welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat een incident gebeurt, dan wel om vervolg schade te beperken, is essentieel. Daarom nemen we je tijdens deze masterclass mee hoe inzicht te krijgen wat nu echt kritische processen of kern elementen zijn op jouw afdeling en hoe deze te beheersen dan wel handelingsperspectief te bieden indien zich toch een incident of crisis voordoet.

 

Deze masterclass helpt om inzicht te krijgen op procesniveau hoe dit uit te voeren. Onder begeleiding van een adviseur crisisbeheersing of projectleider implementatie BCM die werkelijk de opdracht heeft om de organisatie te begeleiden in het implementeren van BCM kan de vervolg stap genomen worden om daadwerkelijk BIA’s en RIA&E’s uit te voeren voor jouw afdeling.

 

Na afloop…

  • heb je inzicht in wat er verstaan wordt onder kritische (kern)processen en elementen;
  • heb je inzicht in het belang van een BIA en hoe een BIA uit te (laten) voeren;
  • heb je inzicht in het belang van een RIA&E en hoe een RIA&E uit te (laten) voeren;
  • heb je inzicht in hoe de BIA en RIA&E te verwerken in een rapportage.

 

Tijdsinvestering

1 dag op eigen locatie

 

Eisen aan het uitvoeren van deze masterclass

  • Organisatie heeft als doel BCM implementeren
  • Organisatie heeft een projectleider of adviseur welke de leergang BCM implementeren heeft gevolgd of gaat volgen.

 

Aantal deelnemers per masterclass

  • Minimaal 8
  • Maximaal 15