Organisatie

De twaalf Brabantse ziekenhuizen, de GGD-en en GGZ-instellingen, de Regionale Ambulance Voorziening, huisartsen en Huisartsenposten en de drie GHOR-bureaus nemen deel aan het OTO-programma.

Ook de sleutelfunctionarissen van verpleeg- en verzorgingstehuizen, verslavingszorg, thuiszorg, verloskundigen en revalidatiecentra zijn betrokken waar het op zorgcontinuïteit aankomt.ROAZ

Deelnemers

bestuurders (acute)zorginstellingen

directeuren ghor

Frequentie

3 maal per jaar, 1 keer per semester

Kerntaken

Instemmen meerjarenbeleidsplan (MJBP) OTO & OTO jaarplan ROAZ-regio

Aandacht voor voorbereiding op rampen en crises

 

 

Management Overleg Grootschalig Optreden (MOGO)

Deelnemers

bureauhoofden GHOR
hoofd Netwerk Acute Zorg Brabant
projectleider OTO

Frequentie

4 maal per jaar, ieder kwartaal

Kerntaken

Aanreiken kaders en accenten voor OTO (jaar)plannen (kaderbrief)
Adviseren ROAZ ('adviseren tot besluit' bij MJBP & OTO jaarplan ROAZ)
Bewaken financiële kaders & toepassing aanvullend toetsingskader
Beoordelen OTO-stimuleringsaanvragen
Gevraagd en ongevraagd advies rondom grootschalig optreden aan relevante partijen

 

 

Programma Overleg Grootschalig Optreden (POGO)

Deelnemers Van ieder Kennisplatform een afgevaardigde (vertegenwoordigd sector)
OTO-functionarissen vanuit de GHOR-regio’s c.q. bureaus
projectleider OTO
Frequentie 4 maal per jaar, ieder kwartaal
Kerntaken Samenwerking op het gebied van OTO/grootschalig optreden bevorderen
Begeleiden, toetsen en inhoudelijk beoordelen OTO-stimuleringsaanvragen
Het opstellen van het  regionaal jaarplan OTO
Adviseren MOGO over ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen rondom grootschalig optreden en specifiek OTO
In afstemming met het MOGO gevraagd en ongevraagd advies rondom grootschalig optreden aan overige relevante partijen

 

 

Kennisplatforms

Deelnemers ROP-coördinatoren van alle organisaties uit de betreffende sector
Functionaris per GHOR-bureau
Projectleider OTO
Frequentie 3-5 maal per jaar m.u.v. zomerperiode, afhankelijk per sector
Kerntaken Uitwisselen ervaringen met 7 stappenmodel / vergelijkbare PDCA-cyclus
Delen van kennis en expertise, bundelen van krachten
Samenwerking bevorderen (bijv. op het gebied van planvorming)
Het voorbereiden van OTO-stimuleringsaanvragen.

 

 

 

 

 

 

Print