Doel

Het programma Crisisbeheersing & OTO (opleiden, trainen, oefenen) ondersteunt de zorgaanbieders en zorginstellingen maximaal bij:

  • het adequaat voorbereid zijn op het geven van goede zorg aan acute zorg patiënten onder bijzondere omstandigheden.
  • inzicht krijgen in de interne en externe risico’s die de zorgcontinuïteit binnen een (acute)zorginstelling kunnen bedreigen.
  • het maken van keuzes in de preparatie op- , en de ontwikkeling van goede planvorming en OTO om de acute zorg tijdens bijzondere omstandigheden te waarborgen.
  • de samenwerking tussen de ketenpartners en de afstemming van processen rondom het optimaliseren van de spreiding, beschikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio, zodat een patiënt of groep patiënten (in geval van rampen en crises) met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.
  • stimuleren van kennisuitwisseling binnen en buiten de regio.
 

Rol NAZB

Het NAZB stimuleert de Brabantse zorginstellingen om deel te nemen aan het programma crisisbeheersing & OTO. Het netwerk ondersteunt deze instellingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement, risicomanagement, crisisbeheersing en opleiden, trainen en oefenen. Ook leidt het netwerk het OTO-stimuleringsprogramma (beheer, toekenning, uitvoering en controle van de stimuleringsgelden), beheert het een professionele OTO-database en vervult het een kenniscentrum- en adviesfunctie binnen Brabant. 

 

Meerjarenbeleidsplan

Vertegenwoordigers van alle partners in de acute zorg droegen bij aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan OTO 2012 - 2015.  Dit is een kaderstellend en richtinggevend document gebaseerd op landelijk beleid van VWS en de NIVEL statusanalyse. Het is een overkoepelend plan voor de zorgsector in Brabant. Momenteel wordt gewerkt aan het meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020.

 

Afstemming tussen regio’s

Het stafbureau van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ondersteunt en faciliteert de landelijke OTO coördinatoren van alle traumaregio’s met het Landelijk OTO platform om daarin landelijke samenhang en onderlinge kennisuitwisseling te faciliteren. 

 

Print